OBSAH

|3| Informace

z radnice

|3| Úvodní slovo starosty městské části

Brno-střed

|4| Větrání a topení v bytě – odborník radí,

jak v zimním období snížit v bytě vlhkost

|6| Užijte si Advent na Zelném trhu, u Jošta a na Jakubáku – připraveny jsou

adventní trhy a doprovodný program

|14| Historie

|14| Co vypráví dům U Zlaté lodi – s historičkou Milenou Flodrovou se podíváme

do minulosti jednoho z domů na náměstí

Svobody

|23| Tradiční výstava betlémů – v Letohrádku Mitrovských vystavují více než šedesát betlémů

|24| Adventní období a Vánoce v tradicích

a zvycích – rady, tipy a recepty z Vánočního Tradináře

|15| Rozhovor

|7| Informujeme

|7|

Betlémské světlo – skauti letos do Česka dovezou vánoční plamínek 11. prosince

|25| Křížovka – tajenka prozradí více o jedné

z vánočních tradic

Petr Kolař působí v katedrále na Petrově

jako regenschori. Zvuk varhan mu učaroval a provází ho téměř po celý život.

V rozhovoru jsme se ho zeptali, co ho

k tomuto majestátnímu nástroji dovedlo,

co pro něho znamenají Vánoce a jaké

tradice dodržuje.

|19| Naše školy

|8| Pozvánka do chrámu k Jakubovi –

nenechte si ujít adventní koncerty

|10| Milostivé léto pomáhá – ulevit má dlužníkům v exekuci

|11| Nový vstup na Ústřední hřbitov – z pěti

soutěžních návrhů byl vybrán projekt

ateliéru Refuel

|19| Řidičem nanečisto – třeťáci ze základní

školy na Antonínské se učili na dopravním hřišti

|20| Novinky z Hroznové – základní škola

připravila adaptační kurz pro šesťáky,

zapojila se do dobročinné sbírky a pustila se do rekonstrukce hřiště

|12| Názory občanů

|20| Volný čas

|12| Názory

|21| Zkraťte si čekání na Ježíška – Lužánky

připravily pestrý adventní program

|22| Nuda nemá na Vojtově šanci – zajít

můžete na přednášky, muzikoterapii

nebo se rozjet do vánočního Znojma

zastupitelů

|25| Kultura

|26| Duše Brna – osmá část miniseriálu

představí zimní Brno pohledem profesora Dušana Jeřábka

|29| Pohádkový Mikuláš – na Leitnerku

přijde 5. prosince hned po pohádce

|30| Ptáci jako sólisté – Filharmonie Brno zve

na koncert s ptačím zpěvem v hlavní roli

|31| Neziskové

organizace

|31| Podpořte Hospic svaté Alžběty – zajít

můžete na adventní koncert nebo

zakoupit výrobky na vánočních trzích

/brnostred

Zpravodaj elektronicky: zpravodaj.brno-stred.cz

Foto na titulní straně:

Přání Ježíškovi, BIOSCOP

Název periodického tisku: Zpravodaj městské části Brno-střed • Periodický tisk územního samosprávného celku • Periodicita vydávání: vychází 11x ročně • Místo vydávání:

Brno, Česká republika • Ročník XXX, Číslo 12, prosinec 2021, číslo vychází 23. 11. 2021, na internetu je k dispozici od 23. 11. 2021 • Evidenční číslo periodického tisku: registrováno

Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 12188 • Vydavatel: statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČ: 44992785 01

• Náklad tohoto čísla je 52 000 výtisků • Šéfredaktorka: Ing. Kateřina Dobešová (kad), mobil: 736 473 813 • Redakce: Marta Vojáčková (mav), tel.: 542 526 341, e-mail:

redakce@brno-stred.cz • Adresa redakce: Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno • Redakční rada: Ing. Kateřina Dobešová, Marta Vojáčková,

PhDr. Olga Jeřábková (je), RNDr. Miroslav Sedláček, Ing. Bohumil Bílek, Mgr. Jasna Flamiková, Mgr. Anna Hrabovská, Ing. Jan Brodzák, akad. arch. Tomáš Kotas • Příjem

příspěvků do lednového čísla do 6. 12., lednové číslo vyjde 27. 12. • Příspěvky zaslané do rubriky Názory občanů mají maximální rozsah 2000 znaků včetně mezer. Redakce

si vyhrazuje právo redakčně upravovat zaslané příspěvky • Inzerce: vnitřní strany Bc. Milan Nerud, tel.: 774 458 060, e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz, zadní strana Kateřina

Rašková, tel.: 543 210 364 • Grafika, tisk, správa inzerce: Samab Press Group, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno • Distribuce do schránek a do stojanů: Samab Press Group, a. s.,

Cyrilská 14, 602 00 Brno, reklamační linka tel.: 545 240 237. Správné řešení křížovky: dřeva a kadidla.

2 | Zpravodaj městské části Brno-střed | prosinec 2021