Informace z radnice

ADOPTUJTE SI ZELEŇ

Městská část Brno-střed se o veřejnou

zeleň stará prostřednictvím odboru životního prostředí. Finanční prostředky jsou

ale omezené, proto nabízí lidem možnost

zapojit se do adopce zeleně.

Zájemci si mohou vybrat ze dvou způsobů,

jak se do programu zapojit. Buď se rozhodnou vlastnoručně se postarat o konkrétní

místo, nebo mohou přispět finančně na transparentní bankovní účet.

V prvním případě je potřeba doručit žádost

odboru životního prostředí, která je ke stažení

na webových stránkách radnice na odkazu:

www.brno-stred.cz/program-adopce-zelene.

Poslat ji je třeba na adresu: Úřad městské

části Brno-střed, odbor životního prostředí,

Dominikánská 2, 601 69 Brno. Pracovníci

odboru zkontrolují, jestli je vyhlédnutá zeleň

k adopci ve vlastnictví statutárního města

Brna a svěřena do péče městské části, a zda

splňuje charakter veřejné zeleně. Dále prověří splnění podmínek adopce z hlediska

majetkoprávního postavení pozemku a jestli

pod pozemkem nevedou podzemní inženýrské sítě. Odbor dále prověří, zda na pozemku

nejsou plánovány rekonstrukce či jiné úpravy,

které by výsadbu v budoucnu negativně

ovlivnily.

V druhém případě je pak možné vložit

finanční příspěvek do veřejné sbírky. Peníze

budou čerpány výhradně na výsadby stromů,

keřů a květin v plochách zeleně. Číslo bankovního účtu je 115-6687120267/0100, dárce

se věnováním příspěvku stává adoptivním

rodičem a pokud o to má zájem, obdrží po

realizaci výsadby také Certifikát adoptivního

rodiče. V místě výsadby také může být umístěna cedulka se jmény dárců, kteří výsadbu

financovali.

Pokud jsou vytipovány konkrétní lokality,

na kterých je možné finančně podpořit výsadbu stromů, jsou zveřejněny na výše uvedeném odkazu, kde jsou uvedeny i podrobné

informace. O ty lze požádat také na telefon(mav) ■

ním čísle 542 526 151.

VÝZVA PROGRAMU

COVID - NÁJEMNÉ II

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

zveřejnilo druhou výzvu k programu

COVID – Nájemné. Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým

mimořádným opatřením dočasně uzavřít

provozovny pro maloobchodní činnost

a poskytování služeb zákazníkům v těchto

provozovnách.

V případě, že vaše provozovna sídlí v domě

ve správě městské části Brno-střed, vyřídíte si

potřebná potvrzení pro podání žádosti u Úřadu

městské části Brno-střed na Dominikánské 2.

O potvrzení čestných prohlášení pronajímatele,

která jsou pro dotaci nezbytná, můžete žádat

do 31. prosince, v odůvodněných případech

nejpozději až do 21. ledna 2021.

Čestná prohlášení budou vydávána v případě, že nájemci splní podmínku uhrazení

50 % rozhodného nájemného, kterým je

nájemné za měsíce červenec, srpen a září

2020, a k 1. červenci měli účinnou nájemní

smlouvu.

Žadatel nejprve kontaktuje Správu nemovitostí městské části Brno-střed, kde mu vystaví

potvrzení o úhradě nájemného. Poté si vygeneruje Čestné prohlášení pronajímatele z informačního systému AIS Ministerstva průmyslu

a obchodu ČR. Na závěr vyplní formulář

s názvem: Žádost o potvrzení Čestného prohlášení pronajímatele nebytového prostoru

v domě svěřeném do správy MČ Brno-střed,

který je ke stažení na www.brno-stred.cz v sekci

Pronájem bytů a nebytových prostor.

Poté originál vyplněné žádosti včetně příloh,

tedy vygenerovaného Čestného prohlášení

pronajímatele a potvrzení o úhradě nájemného, žadatel doručí na adresu: Úřad městské

části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno,

a to poštou, osobně prostřednictvím podatelny, pomocí datové schránky nebo e-mailem

se zaručeným elektronickým podpisem.

Čestné prohlášení a žádost budou po kontrole uvedených údajů potvrzeny a vráceny

zpět žadateli, který ji zašle na ministerstvo.

V případě jakýchkoli nejasností a dotazů

můžete kontaktovat paní Hanu Ranglovou,

e-mail: hana.ranglova@brno-stred.cz, tele(kad) ■

fon: 725 828 676.

Zpravodaj městské části Brno-střed | prosinec 2020 | 5