OBSAH

|3| Informace z radnice

|3| Úvodník starosty městské části Brno-střed

|4| I sedmá aukce se vydařila – byt na Vojtově ulici byl úspěšně prodán

|5| Nájemcům nebytů odpustíme inflaci

– radnice tak podpoří podnikatele v prostorách domů, které spravuje

|7| Novinka v Galerii Šilingrák – novým

uměleckým dílem je objekt Mezi kruhy

|13| Názory

zastupitelů

|14| Historie

|14| Jak se město rozsvěcelo – o počátcích

veřejného osvětlení města vypráví historička Milena Flodrová

|15| Rozhovor

|21| Běh pro Otevřenou zahradu – druhý

ročník benefiční akce pomůže s opravou Vodního toku

|23| Vila plná živých květů – záplava květin

se vrací do interiéru vily Stiassni

|24| Křížovka – tajenka prozradí název básnické sbírky Jana Skácela

|25| Kultura

|25| Studenti zvou diváky na Setkání – po

dvou letech se Setkání/Encounter vrací

do divadla, ambasadorem letošního ročníku se stal Michal Isteník

|7| Informujeme

|7|

Pocta slavným umělcům – pěvkyně

Magdalena Kožená a britský dirigent Sir

Simon Rattle získali ocenění

Profesorka PhDr. Silva Macková se podílela na založení Ateliéru dramatické výchovy na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění, kde dodnes působí

a v posledních letech zde zastává funkci

prorektorky. V rozhovoru povyprávěla

o svých začátcích, o tom, jak vnímá poslání

školy i motivaci dnešních studentů.

|8| Ceny města Brna a čestná občanství

– zastupitelé města ocenili 15 osobností

a pět dalších jmenovali brněnskými

čestnými občany

|9| Přání k významnému jubileu – armádní

generál Emil Boček oslavil 99. narozeniny

|10| Změny v rezidentním parkování u Grohovy – na základě požadavků občanů

byl upravený parkovací režim

|11| Požádejte si o ekodotaci – vypsané jsou

programy Zeleň střechám! a Nachytej

dešťovku!

|12| Názory občanů

|19| Naše školy

|19| Smutná zpráva – gymnázium na třídě

Kapitána Jaroše se rozloučilo s bývalým

ředitelem RNDr. Bohumilem Koláčným

|19| Volný čas

|19| Letní příměstské tábory – Centrum volného času Botanka zve děti na prázdniny

|20| Dětský klub – Volnočasové centrum

Vojtova připravilo dopolední program

pro předškoláky

|26| Moderní Shakespeare – Večer tříkrálový uvede Mahenovo divadlo

|27| Duše Brna – v jedenácté části seriálu

zavede Jaroslav Marcha za hranice

městské části

|28| Dialog hoboje a klavíru – Spolek přátel

hudby zve do Besedního domu

|29| Neziskové

organizace

|29| Třicet let Diecézní charity Brno – slavit

bude děkovnou mší i koncerty

|30| Linka je nonstop – Modrá linka od letošního roku slouží potřebným 24 hodin

denně

|31| Mladí umělci pomáhají vozíčkářům –

ParaCentrum Fenix zahájilo soutěž

o nejkrásnější obraz pro Fenix

/brnostred

Zpravodaj elektronicky: zpravodaj.brno-stred.cz

Název periodického tisku: Zpravodaj městské části Brno-střed • Periodický tisk územního samosprávného celku • Periodicita vydávání: vychází 11x ročně • Místo vydávání:

Brno, Česká republika • Ročník XXXI, Číslo 3, březen 2022, číslo vychází 21. 2. 2022, na internetu je k dispozici od 21. 2. 2022 • Evidenční číslo periodického tisku: registrováno

Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 12188 • Vydavatel: statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČ: 44992785 01

• Náklad tohoto čísla je 52 000 výtisků • Šéfredaktorka: Ing. Kateřina Dobešová (kad), mobil: 736 473 813 • Redakce: Marta Vojáčková (mav), tel.: 542 526 341, e-mail:

redakce@brno-stred.cz • Adresa redakce: Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno • Redakční rada: Ing. Kateřina Dobešová, Marta Vojáčková,

PhDr. Olga Jeřábková (je), RNDr. Miroslav Sedláček, Ing. Bohumil Bílek, Mgr. Jasna Flamiková, Mgr. Anna Hrabovská, Ing. Jan Brodzák, Mgr. Zuzana Suchá • Příjem příspěvků

do dubnového čísla do 7. 3. 2022, dubnové číslo vyjde 28. 3. 2022 • Příspěvky zaslané do rubriky Názory občanů mají maximální rozsah 2000 znaků včetně mezer. Redakce

si vyhrazuje právo redakčně upravovat zaslané příspěvky • Inzerce: vnitřní strany Bc. Milan Nerud, tel.: 774 458 060, e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz, zadní strana Kateřina

Rašková, tel.: 543 210 364 • Grafika, tisk, správa inzerce: Samab Press Group, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno • Distribuce do schránek a do stojanů: Samab Press Group, a. s.,

Cyrilská 14, 602 00 Brno, reklamační linka tel.: 545 240 237. Správné řešení křížovky: Dávné proso.

2 | Zpravodaj městské části Brno-střed | březen 2022