Informace z radnice

ROZPOČET BRNA-STŘED PRO ROK 2021

korun, z toho například 7 milionů korun

půjde na rekonstrukci školní jídelny Horní

a 3,5 milionu korun na rekonstrukci školního

hřiště u základní školy Hroznová, “ uvedla

2. místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská, do jejíž gesce školství spadá.

Rozpočet městské části Brno-střed na rok

2021 počítá s výdaji ve výši 524 milionů

korun. Bude se opravovat bytový fond,

budou se uklízet veřejná prostranství, bude

se ale i investovat do nových projektů.

I když se naše městská část musí potýkat

s významným snížením svých příjmů, podařilo

se díky úsporám ve výdajích roku 2020

pokrýt všechny provozní potřeby pro tento

rok. Navíc letošní rozpočet zahrnuje prostředky na investiční projekty ve výši 107 milionů

korun.

„V tomto roce bude zahájena rekonstrukce

parku na Moravském náměstí, na které se

městská část podílí spoluúčastí ve výši

5,8 milionu korun, a na kterou nám byla

schválena dotace od města Brna ve výši

60,5 milionu korun. Letos také zahájíme rozsáhlou dvorní přístavbu na základní škole

Antonínská,“ doplnil největší investiční záměry Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské

části Brno-střed.

Brno-střed na rok 2021 počítá s celkovými

příjmy ve výši 489 milionů korun a výdaji

524 milionů korun. Rozdíl mezi nimi, jenž činí

35 milionů korun, představuje zůstatek

finančních prostředků z roku 2020, který je

zapojován do rozpočtu 2021. Výše očeká-

vaných příjmů je negativně ovlivněna poklesem příjmů městské části z místních poplatků

o 7,2 milionu korun. I pokles daňových příjmů

města Brna má dopad na výši neúčelové

dotace pro městské části.

„Pro rok 2021 byla městem Brnem pro

naši městskou část schválena neúčelová

dotace ve výši 202 milionů korun, což představuje pokles o 10,8 milionu oproti roku

2020. Tato dotace každoročně představuje

nejvýznamnější zdroj příjmů našeho rozpočtu a je určena například na údržbu zeleně nebo pro školství a podobně,“ doplnil

informaci vedoucí ekonomického odboru

Ing. Tomáš Matejov.

„Na údržbu zeleně jsme pro letošek alokovali 28,1 milionu korun. Přes 69 milionů

korun nás pak bude stát údržba chodníků,

místních komunikací a také úklid veřejných

ploch. Dokončíme rekonstrukci parčíku na

Nových sadech a budeme investovat do revitalizace pozemků bývalé kadetky nad ulicí

Žižkova,“ uvedl 1. místostarosta Mgr. Martin

Landa, který zodpovídá za životní prostředí.

„Kromě přístavby na Antonínské budeme

investovat i do dalších škol a školních jídelen

v naší správě. Na opravy a rekonstrukce školských zařízení máme připraveno 35,5 milionu

4 | Zpravodaj městské části Brno-střed | únor 2021

Zcela samostatně je vedeno účetnictví takzvané vedlejší hospodářské činnosti, kam

spadá bytové hospodářství, jako jsou nájmy

bytů, nebytových prostor nebo opravy bytových domů.

„Pro rok 2021 počítáme s výnosy ve výši

339 milionů korun, přičemž na opravy bytových domů je schválena částka 229 milionů

korun, což představuje nárůst o 13 milionů

korun oproti roku 2020,“ dodal Ing. Roman

Kotěra, 3. místostarosta, zodpovědný za rozpočet a financování.

Mezi nejvýznamnější investiční akce patří

plánované rekonstrukce bytových domů na

Vídeňské 11 a Nádražní 4. Do domu na

Nádřážní bychom do budoucna chtěli přestěhovat matriku, která je nyní v nevyhovujících prostorách na dvou místech, a navíc

špatně dostupná například pro rodiče

s kočárky. Budeme pokračovat v kompletních

rekonstrukcích bytů a opravách domovních

parterů. Podle výsledků pasportizace budeme postupně řešit nutné opravy bytů a domů,“

uvedl radní Ing. Ivo Komárek, zodpovědný za

investice a správu bytového fondu.

„I letos chceme pokračovat, pokud to

situace dovolí, se zaváděním dětské gymnastiky do základních a mateřských škol,

které zřizujeme. Vést děti ke sportu od malička je velmi důležité. Společně s městem

letos zahájíme rekonstrukci rekreačního

areálu Kraví hora a vybudování wellness,

na které se v tomto roce městská část podílí

částkou 4,5 milionu korun,” uzavřel výčet

největších investic roku 4. místostarosta

Ing. Martin Schwab.

(kad)