MULTIŽÁNROVÝ

MUL

LTIŽ

T ÁNROV Ý FE

FESTIVAL

STIV

VA

AL NE

NEZŘIZOVANÉ

ZŘIZOVA

ANÉ K

KULTURY

UL

LT

TUR

RY VE VEŘE

VEŘEJNÉM

JNÉM PR

PROSTORU

ROSTORU CENTR

CENTRA

A MĚ

M

MĚSTA

STA

Á

FESTIVAL

FESTIVAL U

UPROSTŘED

PROSTŘED P

PRO

RO V

VÁS

ÁS U

ŽP

POTŘETÍ

OTŘETÍ O

OŽIVÍ

ŽIVÍ U

ULICE,

LICE, N

NÁMĚSTÍ

ÁMĚSTÍ I Z

ZAPADLÉ

APADLÉ K

KOUTY

OUTY M

MĚSTA

ĚSTA B

BRNA!

RNA!

O

D 21.

21. Č

ERVNA D

O3

1. S

RPNA V

ÁS Č

LNÝ H

UDEBNÍCH PRODUKCÍ,

PRODUKCÍ, WORKSHOPŮ,

OD

ČERVNA

DO

31.

SRPNA

VÁS

ČEKÁ

EK Á P

PROGRAM

ROGR AM P

PLNÝ

HUDEBNÍCH

WORKSHOPŮ,

PŘEDSTAVENÍ, TANČÍREN,

SPORTOVNÍCH A MULTIMEDIÁLNÍCH

D

IVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ,

TANČÍREN, SPORTOVNÍCH

MUL

LTIMEDIÁLNÍCH AKCÍ

AKCÍ A SPOUSTY

DIVADELNÍCH

SPOUSTY DALŠÍHO.

DALŠÍHO.

MŮŽETE

MŮŽETE SE

SE TĚŠIT

TĚŠIT NAPŘÍKLAD

NAPŘÍKLAD

N

NA

A TYTO

TYTO AKCE:

AKCE:

MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL NEZŘIZOVANÉ KULTURY VE VEŘEJNÉM PROSTORU CENTRA MĚSTA

ČERVENEC

Č

ER

RVENEC

117/

7/ 7/

7/ 2019/

2019/ 16:00–22:00

16:00 –2

22:00

EF

EMÉR A N

IKOL

EFEMÉR

NIKOL

Š

TROBACHOVÁ U

VÁDÍ:

ŠTROBACHOVÁ

UVÁDÍ:

ZVUKOVÁ

MAPA

MĚSTA

Z

VUKOVÁ M

APA M

ĚST

TA

A

KCE, V RÁMCI

R ÁMCI KTERÉ

KTERÉ

AKCE,

B

UDETE M

OCI P

OSLOUCHAT

BUDETE

MOCI

POSLOUCHAT

AN

AHR ÁVAT HUDBU

HUDBU

NAHRÁVAT

S

TR

ROMŮ A ROSTLIN

ROSTLIN

STROMŮ

M

ENDLOVO NÁMĚSTÍ

NÁMĚSTÍ

MENDLOVO

18/ 7

019/ 2

0:00 –22:00

18/

7// 2

2019/

20:00–22:00

P

ROA

O RT UVÁDÍ:

UVÁDÍ:

PROART

O

RTEN_100_OHNICE:

ORTEN_100_OHNICE:

KDE TANČÍ

TA

ANČÍ VÍTR

VÍTR

KDE

UDBA, TANEC

P

OEZIE JJAKO

AK

KO H

TAN

A EC

POEZIE

HUDBA,

J

AK

KO POEZIE,

AK

KO

POEZIE, H

UDBA JJAKO

JAKO

HUDBA

T

ANEC. POETICKÝ

POETICKÝ HUDEBNĚ

HUDEBNĚ

TANEC.

-DIVADELNÍ P

ROJEKT PRO

PRO

-DIVADELNÍ

PROJEKT

V

ŠECHNY V

ĚK

KOVÉ GENERACE

GENERACE

VŠECHNY

VĚKOVÉ

KÁZNICE N

A CE

JLU

KÁZNICE

NA

CEJLU

((BRATISLAVSKÁ

BR ATISLAVSKÁ 68)

68)

Á

18/

18/ 7

7// 2

2019/

019/ 119:00–21:00

9:00 –21:00

JAZZOVÁ K

AVÁRNA

JAZZOVÁ

KAVÁRNA

VÁDÍ:

PODOBR AZY U

PODOBRAZY

UVÁDÍ:

FR

ENCIZ

FRENCIZ

K

ON

O CERT P

OP-ROCKOVÉ

KONCERT

POP-ROCKOVÉ

KAPELY

KAPELY

NÁD

VOŘÍ STARÉ

STA

ARÉ

NÁDVOŘÍ

R ADNICE

RADNICE

4:00 –22:00

28/ 7

019/ 114:00–22:00

28/

7// 2

2019/

FESTIVAL U

PROSTŘED

FESTIVAL

UPROSTŘED

A DŮ

M UMĚ

NÍ U

VÁDÍ:

DŮM

UMĚNÍ

UVÁDÍ:

L

ATERNA MAGICA

MAGI

G CA

LATERNA

-C

LOSING P

ARTY

CLOSING

PARTY

DERNIÉR

RA V

ÝSTAVY L

ATERNA

DERNIÉRA

VÝSTAVY

LATERNA

MA

GICA S PIKNIKEM

PIKNIKEM

MAGICA

V PARKU

PARKU ZA

MĚNÍ

ZA DOMEM

DOMEM U

UMĚNÍ

M UMĚNÍ

UMĚNÍ MĚSTA

MĚSTA BRNA

BRNA

DŮM

AP

ŘILEHLÝ P

ARK

PŘILEHLÝ

PARK

SRPEN

S

RPEN

11/ 8

019/ 119:00–21:00

9:00 –21:00

11/

8// 2

2019/

FESTIVAL U

PROSTŘED UV

VÁDÍ:

FESTIVAL

UPROSTŘED

UVÁDÍ:

CHARLESTOWN ((NL)

NL)

CHARLESTOWN

OSOBITÁ NI

ZOZEMSKÁ

OSOBITÁ

NIZOZEMSKÁ

KAPELA S BOHATÝM

BOHATÝM

KAPELA

EPER

RTOÁREM

JAZZOVÝM R

JAZZOVÝM

REPERTOÁREM

NÁD

DVOŘÍ STARÉ

STA

ARÉ R

AD

A NICE

NÁDVOŘÍ

RADNICE

21/ 8

019/ V 117:00

7:00 A 119:00

9:00

21/

8// 2

2019/

FESTIVAL U

PROSTŘED UV

VÁDÍ:

FESTIVAL

UPROSTŘED

UVÁDÍ:

6

9!

9

69!

PŘIPOMÍNKA TRAGICKÝCH

TRAGICKÝCH

C

PŘIPOMÍNKA

U

DÁLOSTÍ V BRNĚ

BRNĚ Z

ES

RPNA

UDÁLOSTÍ

ZE

SRPNA

11969

969

BRNA

CENTRUM MĚSTA

MĚSTA BRNA

CENTRUM

3

1/ 7

019/ 119:30–22:00

9:30 –22:00

31/

7// 2

2019/

B

UR ANTEAT

TR

R UVÁDÍ:

UVÁDÍ:

BURANTEATR

39 S

TUPŇŮ

39

STUPŇŮ

B

LÁZNIVÁ ŠP

IONÁŽNÍ

BLÁZNIVÁ

ŠPIONÁŽNÍ

K

OMEDIE: P

OCTA A

LFREDU

KOMEDIE:

POCTA

ALFREDU

H

ITCHOCK

KOVI S M

ICHALEM

HITCHOCKOVI

MICHALEM

IS

TENÍKEM

ISTENÍKEM

NÁD

VOŘÍ STARÉ

STA

ARÉ R

ADNICE

NÁDVOŘÍ

RADNICE

TĚŠÍME SE

SE NA

NA VÁS!

VÁS!

TĚŠÍME

WEBOV ÝCH STRÁNKÁCH

STR ÁNK ÁCH

KOMPLETNÍ FESTIVALOVÝ

FESTIVALOV Ý P

ROGR AM N

AJDETE NA

NA WEBOVÝCH

KOMPLETNÍ

PROGRAM

NAJDETE

W W W.FESTIVALUPR

ROSTRED.CZ A NA

NA FB:

FB: FESTIVAL.UPROSTRED.

FESTIVAL.UPR

ROSTRED.

WWW.FESTIVALUPROSTRED.CZ

23/ 8

019/ 117:00–22:00

7:00 –22:00

23/

8// 2

2019/

VÁDÍ:

BASTL IINSTRUMENT

NSTRUMENT UV

BASTL

UVÁDÍ:

II.

LE

TNÍ Š

ÍLENSTVÍ IIII.

LETNÍ

ŠÍLENSTVÍ

PROSTŘED

LE

TNÍ V

EČÍREK U

LETNÍ

VEČÍREK

UPROSTŘED

MĚSTA V REŽII

REŽII BRNĚNSKÉ

BRNĚNSKÉ

MĚSTA

KOMUNITY KO

LEM

KOMUNITY

KOLEM

SYNŤÁ

ÁKŮ

MODULÁRNÍCH SYNŤÁKŮ

MODULÁRNÍCH

A JJEJICH

EJICH PŘÁTEL

PŘ ÁTEL SE

SE VRACÍ

VR ACÍ

LETOHRÁDEK M

ITR

ROVSKÝCH

LETOHRÁDEK

MITROVSKÝCH

30/ 8/

8/ 2019/

2019/ 119:00–22:00

9:00 –22:00

30/

F

LÉDA U

VÁDÍ:

FLÉDA

UVÁDÍ:

A MOR

AVÁKU

H

IP HOP

HOP N

HIP

NA

MORAVÁKU

USÍ JJEDNOU

EDNOU

PR ÁZDNINY M

PRÁZDNINY

MUSÍ

SKONČIT, T

AK JJIM

IM P

OJĎTE

SKONČIT,

TAK

POJĎTE

HIP HOPOVÉM

HOPOVÉM

ŘÍCT ČAU

ČAU V HIP

ŘÍCT

RYTMU

RYTMU

PA

ARK NA M

OR AVSKÉM

PARK

MORAVSKÉM

NÁM

ĚSTÍ

NÁMĚSTÍ