Informace z radnice

MLADÍ LIDÉ A POLITIKA

Akademie Mladých občanů je soutěžně-vzdělávací projekt s několikaletou tradicí,

který přibližuje středoškolákům principy

politiky na místní, regionální a republikové

úrovni.

Probíhá ve třech kolech, vrcholí dílčími projekty Municipalita, Region a Republika. Pořádají jej mladí pro mladé, zábavně a s nadšením. Právě projekt Municipalita se konal

v Brně-střed od 10. do 13. února. Na Úřadu

městské části Brno-střed se v zastupitelském

sále odehrála celá řada přednášek, především pak s tajemníkem úřadu Petrem Štikou

a dalšími zaměstnanci úřadu. V neděli 13. února se v zastupitelském sále taktéž odehrála

závěrečná simulace zastupitelstva, kde si

účastníci mohli vyzkoušet, jaké to je být zastupitelem obce, která zakončila celý dílčí projekt. V průběhu projektu účastníci poznávali

fungování a řízení měst a obcí.

„Nadšení mladých lidí pro tematiku fungování veřejné správy obecně, ale i konkrétní

otázky k fungování našeho úřadu mě doslova nadchly a byl jsem potěšen, že můžu

mladým lidem pomoci se v problematice

zorientovat. Další ročník Akademie Mladých

občanů u nás na radnici opět rádi uvítáme,“

doplnil Petr Štika, tajemník Úřadu městské

části Brno-střed.

Příští ročník Akademie Mladých občanů se

bude taktéž konat ve spolupráci s Úřadem

městské části Brno-střed a účastnit se jej

může každý ve věkovém rozmezí od 15 do

21 let.

(kad) 

Foto: Vojtěch Kába

JUBILEJNÍ NAROZENINY NA RADNICI

Po téměř dvouleté odmlce způsobené vstupem koronaviru do našich životů opět připravujeme akci Jubilejní narozeniny seniorů.

Společenská setkání při oslavě jubilejních

narozenin jsou pořádána pro seniory s trvalým pobytem v městské části Brno-střed

a konají se formou společenského setkání

zhruba čtyřikrát ročně v prostorách úřadu.

Ve výjimečných případech je možné domluvit

i osobní návštěvu jubilanta v místě jeho bydliště, například při 100letém jubileu nebo ze

zdravotních důvodů.

Blahopřejeme seniorům, kteří dovrší věku

80, 85, 90 let a poté již každoročně. Oslavy

jubilejních narozenin na radnici se účastní

zpravidla starosta městské části, případně

další představitelé radnice. Setkání na radnici

provází příjemná atmosféra, kterou doplňují

hudební a recitační vystoupení hereček a herců Divadla Polárka, dětí ze základních

a mateřských škol a podobně. Jubilantům

připravíme malé občerstvení a slavnostní přípitek, předáme dárek a květinu. Při této příležitosti je také informujeme o akcích, které

6 | Zpravodaj městské části Brno-střed | duben 2022

pro ně naše městská část připravuje, zodpovídáme dotazy nebo nasloucháme jejich přáním a podnětům.

V letošním roce plánujeme první setkání

v měsíci dubnu a další, podle počtu projevených zájmů, i v měsících květnu, červnu, září

a říjnu.

Pokud máte zájem se zúčastnit, je třeba

vyplnit tiskopis s názvem: Projevení zájmu

o akci jubilejní narozeniny seniorů. Ten je

k dispozici na www.brno-stred.cz a je také

k vyzvednutí na Odboru sociálním a zdravotním, Malinovského náměstí 4, 602 00

Brno, 2. patro, dveře 222b, a dále v prostorách Miniúřadu radnice Brno-střed, Dominikánská 2.

Projevit zájem můžete také na telefonu:

542 526 211 u paní Bronislavy Horákové, nebo

e-mailem na: podatelna.stred@brno.cz případně na podatelně úřadu osobně.

Pozvánka bude oslavenci zaslána dostatečně dopředu před konáním akce. Účast je

zapotřebí potvrdit písemně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu, osobně, prostě jakoukoliv cestou. Těšíme se na vás a věříme, že

společně s vámi strávíme příjemné a zábavné

(kad) 

dopoledne.