Kultura

VÝSTAVA VE VILE STIASSNI

Vila Stiassni zve na výstavu díla architektů

Jaroslava Vajdiše a Otakara Máčela.

Společnost pro obnovu vesnice a malého

města ve spolupráci s Národním památkovým

ústavem Územního odborného pracoviště

v Brně a Metodickým centrem moderní architektury v Brně připravily výstavu díla architektů

Jaroslava Vajdiše (1920–2006) a Otakara

Máčela (1920–1997). Výstava byla zahájena

v prosinci minulého roku a k vidění bude do

28. března, a to v přednáškové budově vily na

Hroznové 14 od pátku do pondělí od 9.00 do

17.00 hodin.

Výstava připomíná význam díla obou architektů při poznávání vernakulární architektury,

sídelních struktur a kulturní krajiny i jejich snahu

o formulování veřejného zájmu na zachování stávajícího vesnického prostředí pomocí

dokumentace památek a sídelních struktur,

analýzou jejich vývoje a typologie lokálně-dobových forem. Oba ve svém díle přispěli

k ochraně hodnotných sídelních struktur, věnovali se projektům obnovy památek a jejich souborů. Oba měli i nemalé umělecké vlohy

a po celý život se věnovali výtvarné tvorbě.

Z ní kromě známější fotografické tvorby Jaroslava Vajdiše a obrazů Otakara Máčela najdete

i Vajdišovy kresby a Máčelovy fotografie. Více

informací najdete na: www.vila-stiassni.cz.

(mav)



DIVADELNÍ KROUŽEK

PAMĚTI NÁRODA

Paměť národa Jižní Morava nabízí smysluplné a zábavné trávení času dětem ve

věku od 11 do 14 let se zájmem o moderní

historii a divadlo v Divadelním kroužku

Paměti národa.

Účastníci se schází jedenkrát týdně v Institutu

Paměti národa na Radnické 10, kde společně

s profesionálními lektorkami objevují, tvoří

a pomocí divadelních technik hledají cesty, jak

vyprávět téměř zapomenuté příběhy 20. století.

„V návaznosti na téma prvního semestru, tedy

Genius loci: Duch místa – Dech osudů – Duše

člověka a společně zvolené období komunismu, budeme dále prohlubovat stávající příběhy

lidí i míst spojených s městem Brnem, ale i hledat nové, abychom je nakonec přetavili ve

vlastní autorskou inscenaci s prvky site-specific,“ shrnula lektorka Tereza Chvátalová plány

na letošní únor až květen. Kroužek bude v červnu zakončen veřejným představením, které

bude výsledkem společné autorské tvorby.

Více o našich kroužcích najdete na webu:

www.divadlo.pametnaroda.cz.

Přihlášky mohou zájemci podávat do 15. února

na e-mail: michaela.chalupska@postbellum.cz.

Michaela Chalupská



TĚŽKÉ VZPOMÍNKY NA HOLOCAUST ROMŮ

Část stálé expozice Holocaust Romů/

Romengro murdaripen v Muzeu romské kultury připomíná romské oběti holocaustu.

V Muzeu romské kultury patří leden již mnoho let k významnému měsíci, kdy se v různých

podobách vzpomíná na oběti holocaustu,

seznámit se s touto tragickou historií je ale

možné po celý rok ve stálé expozici.

27. leden je dnem, kdy se připomíná již 77.

výročí osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka). Počty obětí vyhla-

zovacího tábora Auschwitz se různí, instituce

zabývající se holokaustem se shodují na počtu 1 100 000 zavražděných žen, mužů a dětí.

Od roku 2004 je 27. leden schváleným

Dnem památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v České republice. Od roku 2005 je pak vyhlášen Valným

shromážděním Organizace spojených národů Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu. Tento významný den, mimo další

významné dny, jako je například Památný

den romského holocaustu 2. srpna, si připo-

26 | Zpravodaj městské části Brno-střed | únor 2022

mínáme i v Muzeu romské kultury. Pandemická doba příliš nenahrává možnostem větších vzpomínkových aktů a setkání pamětníků, spřátelených organizací a veřejnosti. Nijak

se tím ale nesnížila hodnota vzpomínek na

ty, jež v koncentračních táborech zahynuli,

nebo přišli o své blízké.

Samotnému tématu romského holocaustu

se věnuje část stálé expozice Muzea romské

kultury s názvem Holocaust Romů/ Romengro

murdaripen. Pojednává o osudech Romů za

druhé světové války, zejména na území Protektorátu Čechy a Morava, na Slovensku

a v Německu. Téma holocaustu Romů a Sintů

je prezentováno podrobnými výkladovými

texty, fotografiemi, vzpomínkami pamětníků

a dobovými úředními listinami. Stálý doplněk

výstavy tvoří projekce filmu …to jsou těžké

vzpomínky s výpověďmi pamětníků. Pro příležitost Mezinárodního dne památky obětí

holocaustu, připravilo Muzeum romské kultury pro všechny své návštěvníky volný vstup

do celého muzea včetně aktuálně probíhající

fotografické výstavy Otisk cest. Fotografie

Claude a Marie-José Carret. Muzeum je otevřeno každý den kromě pondělí, vždy od

10.00 do 18.00 hodin. Petra Lazárková