Volby a místní referendum

Volič po příchodu do volební

místnosti prokáže svou

totožnost a státní občanství

ČR občanským průkazem

nebo cestovním pasem ČR.

Po učinění záznamu do výpisu

ze stálého seznamu obdrží od

okrskové volební komise úřední obálku.

Úprava hlasovacího

lístku a způsob

hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, volič

vždy vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích

lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro

úpravu hlasovacích lístků,

nebude mu hlasování umožněno.

Na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstva kraje,

který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním

pořadového čísla nejvýše

u 4 kandidátů uvedených na

témže hlasovacím lístku

vyznačit, kterému z kandidátů

dává přednost. Jiné písemné

úpravy hlasovacího lístku

nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné

jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou

přetržené, a hlasovací lístky,

které nejsou vloženy do úřední

obálky.

Pokyny pro způsob hlasování

jsou součástí hlasovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně.

Výjimkou je tělesně postižený,

který si může do prostoru pro

úpravu hlasovacích lístků vzít

jiného voliče, nikoliv však člena volební komise.

Hlasování na voličský

průkaz

Voličský průkaz opravňuje

k zápisu do výpisu ze stálého

seznamu voličů ve dnech

voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu

kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu

je volič přihlášen k trvalému

pobytu. Volič, který se dostavil

do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po

prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz

odevzdat okrskové volební

komisi. Ta jej přiloží k výpisu

ze stálého seznamu voličů. Po

záznamu ve výpisu ze stálého

seznamu voličů obdrží volič

od okrskové volební komise

prázdnou úřední obálku (šedé

barvy) opatřenou úředním

razítkem.

Hlasování mimo

volební místnost

Volič může požádat ze

závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské

části a v den voleb okrskovou

volební komisi o to, aby mohl

hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci

volebního okrsku, pro který

byla okrsková volební komise

zřízena. V takovém případě

okrsková volební komise vyšle

k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími

lístky. Při hlasování postupují

členové okrskové volební

komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Informace pro

politické strany

Každá volební strana, jejíž

kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva

kraje,

může

delegovat nejpozději do 7. září

2016 jednoho člena a jednoho

náhradníka do okrskové

volební komise v každém

volebním okrsku (§ 17 odst. 2

zákona 130/2000 Sb.).

Další informace najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz v odkazu VOLBY.

Základní informace pro oprávněné osoby v místním referendu

Zastupitelstvo města Brna vyhlašuje místní referendum na základě návrhu přípravného výboru, v souladu s ust. § 13 zákona

č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území statutárního města

Brna o otázkách:

1. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice „Brno-hlavní nádraží“ v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?“

2. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti s cílem

prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice „Brno-hlavní nádraží“ určilo prostřednictvím

soustavy otevřených návrhových soutěží?“

Právo hlasovat v místním

referendu má každý státní

občan České republiky, který

alespoň druhý den hlasování

dosáhl věku 18 let, nevznikla

u něj překážka ve výkonu hlasovacího práva a je v den

konání referenda přihlášen

k trvalému pobytu v městě

Brně a státní občan jiného

státu, který alespoň druhý

den voleb dosáhl věku 18

let, je v den voleb přihlášen

k trvalému pobytu v městě

Brně, a jemuž právo hlasovat

přiznává mezinárodní úmluva,

kterou je Česká republika

vázána a která byla vyhlášena

ve Sbírce mezinárodních

smluv.

Překážkou ve výkonu hlasovacího práva je zákonem stanovené omezení osobní

svobody z důvodu výkonu

trestu odnětí svobody, zákonem stanovené omezení

osobní svobody z důvodu

ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu

práva hlasovat, výkon základ-

ní nebo náhradní služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu.

Hlasovací průkaz

Žádost o vydání hlasovacího průkazu je možné podávat

ode dne vyhlášení místního

referenda u toho obecního

úřadu, u kterého je občan

zapsán v seznamu oprávněných osob pro místní referendum.

Žádost o vydání hlasovacího průkazu je možné podávat:

– v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče

– v elektronické podobě

podepsané uznávaným

elektronickým podpisem

voliče

– v elektronické podobě

zaslané prostřednictvím

datové schránky

– osobně

Konec lhůty pro doručení

písemné žádosti o hlasovací

průkaz je 30. září 2016.

9

ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Září 2016