Inzerce

SĤMþRYQD

]GUDYRWQLFNêFK

SRPĤFHN

oxygenerátory –

koncetrátory kyslíku

OĤåNDHOHNWULFNiSRORKRYDFt

DQWLGHNXELWQtPDWUDFH

DGDOãt«

UR]YR]DPRQWiå

SRQGČOtDåSiWHN±KRGDQSRUDSXMFRYQD#VH]QDPF]

ZZZDQSRUDF]

32 | Zpravodaj městské části Brno-střed | červen 2022