Naše školy

Slavnostní zakončení studia na ZŠ Křídlovická

Žáci devátého ročníku zakončili

své studium na ZŠ Křídlovická

již tradičně svými absolventskými projekty, na nichž čtyři

měsíce pracovali jednotlivě či

ve dvojicích.

Práce to nebyla vůbec jednoduchá: nejprve je na začátku února

čekal výběr zajímavých témat

a rozvržení plánu práce, poté

vyhledávání informací z různých

zdrojů, jejich zpracovávání

a postupné tvoření textových částí

absolventských projektů pod

dohledem pedagogů – konzultantů. Zároveň se také intenzivně připravovali k přijímacím zkouškám

na střední školy. Po jejich úspěšném zvládnutí se do práce na projektech mohli již ponořit naplno.

Tak tedy hurá do toho: písemnou

část zpracovat v elektronické

podobě se všemi náležitostmi bibliografické normy, nezapomenout

na pravopis ani na správné citace

použitých zdrojů. O práci průběžně informovat svého konzultanta

a vytvořit také prezentaci, která

posléze vhodně doplní představení absolventského projektu

veřejnosti. Po jejím dokončení si

připravit zajímavý mluvený projev,

který by vhodně zpracovávané

téma přiblížil publiku.

Poněvadž absolventské projekty

mají na naší škole již dlouholetou

tradici, žáci mohli navázat na práci

svých starších spolužáků, dnes

již středoškoláků a vysokoškoláků. Většina deváťáků pracovala

na svém projektu s velkým

zájmem, záleželo jim na tom, aby

byli úspěšní a v celkovém hodnocení získali co nejvíce bodů ze

sta možných. Vrcholem jejich práce byly úterý a středa 26.

a 27. května 2015, kdy se konalo

slavnostní představení všech

absolventských projektů pedagogům, spolužákům, rodičům a hostům za účasti paní JUDr. Michaely

Dumbrovské, 1. místostarostky

městské části Brno-střed, a paní

Mgr. Petry Ondrašíkové, vedoucí

Odboru školství, sportu, kultury

a mládeže městské části Brno-střed.

Početné publikum mělo příležitost

zhlédnout zdařilé a zajímavé projekty, komise pedagogů pečlivě

sledovaly a hodnotily nejen vlastní

prezentaci vystupujících, ale i úroveň zpracování celého jejich

absolventského projektu. Tréma

mnohých žáků se po úspěšném

vystoupení změnila v radost

z dobře zvládnutého úkolu. Všichni napjatě očekávali vyhlášení

konečných výsledků. Druhý den

po zveřejnění hodnocení se zračila velká radost v očích mnohých

z nich, protože jejich snaha byla

spravedlivě pozitivně oceněna.

A jak to tedy dopadlo?

Komise pedagogů ocenily z celkového počtu 62 absolventských

projektů devět nejlepších. Byly to

projekty Skauting žáků Václava

Fabíka (IX.B) a Jiřího Kozla (IX.A),

Gejza Horváth žáka Jiřího Bandy

(IX.C), Vlastní tvorba žáka Jiřího

Koláře (IX.B), Karel Čapek žáka

Víta Procházky (IX.B), Vodní chlazení počítačových komponent,

s nímž přítomné seznámil Jiří

Švrček (IX.C), projekt Jóga žákyně Terezy Svorové (IX.B), dále

HC Kometa Brno žáků Martina

Böhma aVojtěcha Klapuše (IX.C),

Moravský kras zpracovaný Lukášem Beránkem (IX.B) a Jezdecká

stáj Koně – Brno žákyně Alžběty

Kroupové (IX.B).

Dalších 29 projektů bylo hodnoceno jako velmi zdařilé a 16 projektů jako zdařilé.

Vysoká kvalita naprosté většiny

absolventských projektů prokázala, že se žáci v průběhu svého

základního vzdělávání naučili

nejen vyhledávat a zpracovávat

informace, ale i kultivovaně vystupovat. Jsou nyní bohatší

o nevšední zážitek, na který

budou jistě dlouho vzpomínat

a své zkušenosti z tvorby a prezentace projektu využijí v dalším

studiu. Žák Mikuláš Brázda (IX.C)

vyjádřil postoj svůj i svých spolužáků těmito slovy:

„Dny prezentací absolventských

projektů jsem si moc užil a musím

říct, že i když jsem ze začátku byl

k projektům skeptický, nakonec

jsem byl rád, že něco takového

máme. Mohl jsem totiž dokázat,

že jsem se ve škole něco naučil.“

V pátek 26. června 2015 v 9 hodin

pak převzali žáci devátého ročníku naší školy v prostorách společenského sálu radnice městské

části Brno-střed svá závěrečná

vysvědčení z rukou pana starosty

Martina Landy, a mnozí žáci také

ocenění za své úspěchy od paní

JUDr. Michaely Dumbrovské,

1. místostarostky městské části

Brno-střed. Ti žákům popřáli

mimo jiné mnoho úspěchů, štěstí

i odvahy při dalším studiu

i v celém jejich životě. Žáci tak za

přítomnosti svých rodičů, třídních

učitelek a vedení školy slavnostně

zakončili své studium na naší škole, na nějž podle svých slov budou

často v dobrém vzpomínat.Mgr. Lenka Hofírková

Pravidelné výjezdy za rozvojem jazykových dovedností

a za poznáním mají mezi žáky i jejich rodiči vždy velký ohlas

Na konci května tohoto školního roku jsme se se žáky 7. až

9. ročníku vydali na týdenní

zájezd do Anglie. Tuto akci

pořádá naše škola, ZŠ Hroznová 1, každé dva roky s cílem dalšího rozvoje jazykových dovedností a poznání reálií anglicky

mluvící země.

Výjezdy mají mezi dětmi i jejich

rodiči velký ohlas, jde totiž o ideální příležitost k procvičení angličtiny a návštěvy světoznámých

destinací. Žáci bydleli v hostitelských rodinách a dopoledne chodili na lekce angličtiny s rodilými

mluvčími do jazykové školy. Celý

pobyt se nesl v přátelské atmosféře, děti se potkávaly s anglickou kulturou doslova na každém

kroku. Všichni této příležitosti

plně využili a často byli překvapeni, jak dobře se v zahraničí

dorozumějí.

Tentokrát jsme pro pobyt vybrali

středoanglické Coventry, které je

dobrým výchozím místem pro

cesty po okolí. V průběhu osmidenního zájezdu jsme navštívili

univerzitní město Oxford, kde

jsme si například prohlédli kolej

Christ Church. Dále jsme cestovali do Stratford-upon-Avon, v rodném Shakespearově domě nám

místní herci zahráli ukázky z jeho

nadčasových her. Anglické počasí

jsme si užili při prohlídce středověkého hradu Warwick. Mnoho

zážitků jsme si odvezli z úžasného safari ve Woburnu a vrcholem

našich cest bylo samozřejmě

hlavní město Londýn. Vzhledem

k rozmanitosti památek si každý

přišel na své.

Chtěl bych poděkovat účastníkům

za pohodový průběh akce a p. uč.

Skácelové a Kernstockové za

pomoc při realizaci výjezdu. Jsme

si jisti, že obdobné zájezdy rozvíjejí samostatnost dětí a motivují

je k dalšímu studiu nejen anglického jazyka.Mgr. Luděk Balcařík,

zástupce ředitele pro II. stupeň

Základní škola Brno, Hroznová 1

13

ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Září 2015