OBSAH

|3| Informace z radnice

|3| Zpráva o plnění programu Rady městské části Brno-střed za volební období

2018–2022

|13| Historie

|21| Volný čas

|13| Královská kaple na Rybném trhu – na

nynějším Dominikánském náměstí stávala do roku 1908 pozoruhodná stavba

|22| Přijďte na Vojtovu – nabízí volnočasové

aktivity pro každého a nově navíc miniškolku Macešku

|23| Setkávání u cimbálu – tradiční posezení doplní přednášky a besedy

|25| Rudolf II. ožívá – od 3. září je v Letohrádku Mitrovských k vidění multimediální expozice

|26| Den plný bylinek, vůní a pohody –

v Otevřené zahradě se odehraje festival

zaměřený na aromaterapii

|14| Rozhovor

|27| Kultura

|5| Stěhování Matričního úřadu – od 12. září

bude provoz obnovený na novém pracovišti na Nádražní 4

|6| Římské náměstí prochází úpravami –

nově bude v prostoru trávník, stromy

a socha

|7| Brno-střed je už podruhé obcí přátelskou rodině – městská část byla oceněna za projekty Setkávání u cimbálu

a Babí léto a dědský den

|8| Informujeme

|8| Blíží se druhé kolo Milostivého léta –

zbavit se dluhů bude možné do 30. listopadu

|9| Děti těší možnost rozhodovat – participativní rozpočty slaví ve školách úspěch

|10| Ozeleň své okolí – Magistrát města Brna

vypisuje dotační program Vnitroblok

|10| Názory občanů

Paní Milena Flodrová se po celý svůj život

věnuje dějinám města Brna. O historii

města napsala řadu článků a knih, prezentovala ji v odborných časopisech, publikacích, přednáškách, a také v rozhlasových a televizních pořadech. V rozhovoru

prozradila, jaké místo v Brně-střed je jí

blízké a na čem v současnosti pracuje.

|15| Informujeme

|15| Odešel Vladimír Koudelka – s organizátorem kulturních a sportovních akcí

a dlouholetým spolupracovníkem zpravodaje se rodina a veřejnost rozloučila

13. července

|19| Informace

z radnice

|19| Volby do zastupitelstev obcí – konat

se budou 23. a 24. září, najděte si svůj

volební okrsek

|10| Názory

zastupitelů

|27| Smutek sluší Elektře – Národní divadlo

Brno zve do Mahenova divadla na činohru

|28| Všech pět pohromadě – nejen nejmladší diváky přivítá v novém sezóně

Divadlo Polárka

/brnostred

Zpravodaj elektronicky: zpravodaj.brno-stred.cz

|29| Neziskové

organizace

|30| Rozloučení s prázdninami – DROM zve

do parku Hvězdička, kde zahrají Hazafele, Duo Band Kladno a Iron Maiden

Revival Brno

|30| Sport

|31| Warrioři hledají posily – zájemci o hokej,

ale i o celkovou pohybovou průpravu,

se mohou hlásit do hokejového klubu

Foto na titulní straně: Tomáš Hájek

Název periodického tisku: Zpravodaj městské části Brno-střed • Periodický tisk územního samosprávného celku • Periodicita vydávání: vychází 11x ročně • Místo vydávání:

Brno, Česká republika • Ročník XXXI, číslo 9, září 2022, číslo vychází 22. 8. 2022, na internetu je k dispozici od 22. 8. 2022 • Evidenční číslo periodického tisku: registrováno

Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 12188 • Vydavatel: statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČ: 44992785 01

• Náklad tohoto čísla je 52 000 výtisků • Šéfredaktorka: Ing. Kateřina Dobešová (kad), mobil: 736 473 813 • Redakce: Marta Vojáčková (mav), tel.: 542 526 341, e-mail:

redakce@brno-stred.cz • Adresa redakce: Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno • Redakční rada: Ing. Kateřina Dobešová, Marta Vojáčková,

PhDr. Olga Jeřábková (je), RNDr. Miroslav Sedláček, Ing. Bohumil Bílek, Mgr. Jasna Flamiková, Mgr. Anna Hrabovská, Ing. Jan Brodzák, Mgr. Zuzana Suchá • Příjem příspěvků

do říjnového čísla do 5. 9. 2022, říjnové číslo vyjde 26. 9. 2022 • Příspěvky zaslané do rubriky Názory občanů mají maximální rozsah 2000 znaků včetně mezer. Redakce si

vyhrazuje právo redakčně upravovat zaslané příspěvky • Inzerce: vnitřní strany Bc. Milan Nerud, tel.: 774 458 060, e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz, zadní strana Kateřina

Rašková, tel.: 543 210 364 • Grafika, tisk, správa inzerce: Samab Press Group, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno • Distribuce do schránek a do stojanů: Samab Press Group, a. s.,

Cyrilská 14, 602 00 Brno, reklamační linka tel.: 545 240 237. Správné řešení křížovky: protézu

2 | Zpravodaj městské části Brno-střed | září 2022