Inzerce

VÝKUP HODINEK

VŠECH MECHANICKÝCH (natahovacích)

KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ

Vykoupíme veškeré kapesní a pánské náramkové natahovací hodinky, krabičky od hodinek,

záruční listy – prodejky. Hodinky i nefunkční nebo značně poškozené nebo na díly!

I celou hodinářskou pozůstalost nebo sbírku. Dále veškeré starožitné hodiny a stroje.

DÁLE VYKOUPÍME: mince, medaile, vyznamenání, řády, fotoaparáty, reklamní cedule a další,

D

ZLATO (šperky zlomky), STŘÍBRO (tabatěrky, pudřenky, příbory, šperky, zlomky).

Telefon 737 171 367 !!! PENÍZE IHNED !!!

STAROŽITNOSTI Svatopetrská 22a, Brno-Komárov

S

á ov

otevírací doba: PO–ČT 10.00–17.00, PÁ 10.00–12.00

DOPRAVA: Tramvají č. 12 do Komárova, 4. zastávka od hl. nádraží,

hlášena Konopná Ö 15 m Õ Parkování autem přímo u obchodu.

www.pohrby.cz

9UDFHMWHVHNHVYêPSRMLVWQêPVPORXYiPĜtNiSRUDGN\QČ

Ä/LGp VL ERKXåHO þDVWR SODWt SRX]H SRFLW åH MVRX

SRMLãWČQL³ ĜtNi SRMLãĢRYDFt SRUDGN\QČ 9ČUD

âSLþiNRYi 9 þHP QHMþDVWČML FK\EXMHPH NG\å VH

FKFHPHSRMLVWLW"

„Jde SĜHGHvším o SRGFHĖRYiQt rizik a FK\EQp

QDVWDYHQt SRMLVWQêFK þiVWHN ýDVWR VH ERKXåHO

VHWNiYiP V WtP åH NOLHQW ve VQD]H XãHWĜLW VL VMHGQi v

RQOLQHVMHGQDYDþLWRQHMOHYQČMãtSRMLãWČQta ve FKYtOLkdy

åiGio QiKUDGXãNRG\]MLVWtåHRSRPQČOQČNWHUiUL]LND

þL VMHGQDQê OLPLW QHQt GRVWDWHþQê %êYi WR YHOPL

QHSĜtMHPQp³Y\VYČWOXMH9ČUDâSLþiNRYi

3RGOH Qt je VSROXSUiFe V SRMLãĢRYDFtP poradcem

FHVWRX jak VH WRPX Y\KQRXW „S NOLHQWHP YåG\

SRGUREQČ ĜHãtP jeho SRWĜHE\ MDNi YQtPi UL]LND co od

SRMLãWČQtRþHNiYico by PČOSURGXNWVSOĖRYDW«Teprve

pak PĤåHPe QDVWDYLW LGHiOQt SRPČU FHQDYêNRQ WHG\

SRMLãWČQt NWHUp kryje vše SRWĜHEQp DOH ]iURYHĖ

QHSODWtWH]E\WHþQČ³ĜtNi

32'/$+œĴ679¨

Slezák „ 724 738 924

.RPSOHWQÈSRGODK¼ĵVNÄ

SU¼FHYèHWQöPDWHUL¼OX

5(129$&(3$5.(7

EURXwHQÈWPHOHQÈODN

395.èP2

www.podlahyslezak.cz

'UXKêP SUREOpPHP NWHUê OLGp SRGFHĖXMt je revize

SRMLVWQêFK VPOXY 'QHV Xå QHSODWt åH VL V X]DYĜHQêP

SRMLãWČQtP PDMHWNX Y\VWDþtWH SČW QHER GHVHW OHW

1DRSDN je SRWĜHED VH ke VPORXYČ po dvou Då WĜHFK

OHWHFK YUDFHW Ä$Ģ Xå WR SRMPHWH jako QRYRURþQt

SĜHGVHY]HWtQHERMDUQt~NOLGGRSRUXþXMLVHþDVod þDVX

YUiWLWLNSRMLVWQêPVPORXYiP³DSHOXMHSRUDGN\QČ

&KFHWHVHSRUDGLW".RQWDNWXMWHQiV

9ČUDâSLþiNRYi_63 .FRQVXOWLQJVUR

RVREQtDILUHPQtSRMLãWČQtQDPtUXU\FKOHDVSROHKOLYČ

%ČKRXQVNiSDWUR_VSNFRQVXOWLQJF]

18 | Zpravodaj městské části Brno-střed | leden 2023

-

opravy hodinek všech značek

výměna baterie

test vodotěsnosti a přesnosti

baterie do naslouchadel

Pekařská 4, Brno

www.rotaxcz.com