Informace z radnice

Aktuality z radnice městské části Brno-střed

Rada vzala na vědomí projekt

Bruslení na Moraváku

Záměr projektu veřejného bruslení na Moravském náměstí vzali

na vědomí radní městské části

Brno-střed na svém jednání. Myšlenka zabruslit si ve veřejném prostoru by zahrnovala hned několik

faktorů, jednak by obyvatelé

moravské metropole a návštěvníci města mohli využít této nabízené sportovní aktivity, dále by se

tak doplnila nabídka zimních stadionů v Brně a v neposlední řadě

by se oživil prostor před Místodržitelským palácem. Projekt je

nyní v přípravné fázi s dalšími

institucemi.

Rada městské části souhlasí se

zřízením zastávky MHD před

Moravskou zemskou knihovnou

S investičním záměrem realizace

zastávky MHD pro autobusy

a tramvaje v prostoru před Moravskou zemskou knihovnou souhlasila na svém jednání Rada městské části Brno-střed. V návrhu

samotné realizace se počítá

s plnohodnotnou obousměrnou

zastávkou, přičemž ve směru do

centra je před knihovnou navržen

nástupní ostrůvek pro tramvajovou i busovou dopravu o délce

65 metrů, šířky 2,5 metru a výšky

0,2 metru. Ve směru z centra by

byl ostrůvek stejných rozměrů

a bezkolizní průjezd automobilové

dopravy by byl řešen realizací zálivu s předjízdným pruhem. Toto

řešení je vyvoláno vysokým počtem projíždějících vozidel směrem do centra ke křižovatce s ulicí

Šumavskou a je situováno tak,

aby se vyhnulo křížení dálkových

kabelových tras v křižovatce Kounicova–Hrnčířská. Zastávky by

měly být označeny tzv. na znamení mimo otevírací dobu knihovny.

Rada schválila zavedení

platebních terminálů

Zavedení platebních terminálů

pro přijímání platebních karet na

hlavní pokladně úřadu schválili

radní městské části Brno-střed.

Zavedení platebních terminálů

pro přijímání platebních karet na

hlavní pokladně úřadu schválili

radní městské části Brno-střed.

V průměru měsíčně městská část

Brno-střed přijme v hotovosti na

hlavní pokladně 1 270 plateb za

3 500 000 Kč. Podle zkušeností

banky je předpokládaný měsíční

obrat přes karty 35% stávajícího

hotovostního obratu. Platební terminály budou fungovat od 1. dubna 2016.(red)

Nízkoprahové kontaktní místo má nabízet služby úřadu

i ve večerních hodinách a v sobotu

Služby Úřadu městské části

Brno-střed by měly být nabízeny také ve večerních hodinách.

Záměr zřídit nízkoprahové kontaktní místo (NKM) Úřadu městské části Brno-střed schválila na

svém jednání 8. února Rada

městské části Brno-střed. Na

návrh radního Svatopluka Bartíka

se rozhodlo vedení radnice hledat

optimální místo, kde se budou

bezplatně nabízet služby úřadu

bez administrativních a dalších

překážek.

Hlavní náplní kontaktního místa

by měly být například tyto služby:

Czech point, ověřování: vidimace

a legalizace, potvrzování bezdlužnosti, podatelna a pokladna, příjem stížností a petic, příjem přihlášek do MŠ a ZŠ, sociální

poradenství.

Radní doporučili také delší otevírací dobu, která bude vstřícnější

zaneprázdněným lidem. Předběžně se počítá s otevírací dobou

NKM v těchto časech: pracovní

dny 9.00–19.00 hod., sobota

9.00–16.00 hod.

Jako speciální službu chtějí radní

v rámci NKM nabízet „noční okén-

ko“, které by obsahovalo služby

základních agend, například podatelnu, Czech point, možnost

získání formulářů a pokud to bude

z bezpečnostního hlediska možné, tak i fungování pokladny.

Z hlediska možného umístění

tohoto nízkoprahového kontaktního místa se zatím jeví jako možné tyto adresy: náměstí Svobody

(nyní McDonald’s), Nádražní 4

(vedle bistra Quick) nebo roh ulice

Česká a Solniční 8.

O záměru nyní bude jednat starosta městské části Brno-střed

Martin Landa spolu s radním Sva-

toplukem Bartíkem také s primátorem Petrem Vokřálem a vedením Turistického informačního

centra s cílem zjistit jejich zájem

o společný provoz takového kontaktního místa pro všechny tři

veřejné instituce.

„Naším cílem je oživovat centrum

města a také, aby lidé věděli, že

se nemusejí přizpůsobovat úředníkům, ale že se úřad přizpůsobuje jejich potřebám,“ říká radní

Svatopluk Bartík, který je autorem

popsaného záměru.Denisa Kapitančiková

Doba projednání spáchaných přestupků se zkrátila na 9 měsíců,

v budoucnosti by to mělo být pouze 30 dnů

Na Úřadu městské části Brno-střed byla před rokem průměrná doba přestupkového řízení

11 měsíců od doby spáchání

přestupku (porušování platných obecně závazných vyhlášek a nařízení), což bylo těsně

před uplynutím 12měsíční lhůty, po jejímž uplynutí zanikla

odpovědnost za přestupek.

Na základě novely přestupkového

zákona, kdy přerušením běhu

roční prekluzivní lhůty začíná běh

nové lhůty, musí přestupek být

projednán maximálně do 2 let od

jeho spáchání. Důvodem této

změny je skutečnost, že jedno-

roční prekluzivní lhůta byla příliš

krátká a často docházelo k tomu,

že po jejím uplynutí zůstal spáchaný přestupek nepotrestán.

Nové vedení radnice městské

části Brno-střed provedlo opatření, v jejichž důsledku se lhůta

zkrátila během roku 2015 z 11

měsíců od spáchání přestupku

na 9 měsíců. V plánu radnice je,

aby nynější lhůta projednávání

klesla do června roku 2018

postupně na pouhý jeden měsíc.

Fungování zavedeného opatření

bude vedení radnice průběžně

monitorovat a následně vyhodnocovat. Podstatou myšlenky nového řešení přestupkového řízení je

to, aby občané vnímali, že páchání přestupků nebude promíjeno

a to na základě novely Zákona

o přestupcích a také z důvodu

zkrácení doby projednání přestupku úřadem.

Například již nyní nelze spoléhat

na promlčení přestupků za

nesprávné parkování v městské

části Brno-střed, neboť budou

řádně projednány s majitelem

vozidla.

Od 1. října loňského roku se novela přestupkového zákona týká

také zvýšených sazeb pokut.

V blokovém řízení lze nově uložit

pokutu až do výše 5 000 Kč

a v příkazním řízení do výše

10 000 Kč. Horní hranice pokuty

se zvyšuje i u mladistvých, přičemž však nesmí být vyšší než

5 000 Kč a v blokovém řízení

nesmí být vyšší než 2 500 Kč.

Uvedené změny sankcí se týkají

přestupků proti veřejnému pořádku – porušení vyhlášek a nařízení

města, proti občanskému soužití

a proti majetku. Jedná se zejména

o rušení nočního klidu, neoprávněný zábor veřejného prostranství, znečištění veřejného prostranství, narušování občanského

soužití, neoprávněné odkládání

odpadu mimo vyhrazená místa

atd.Denisa Kapitančiková

3

ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Duben 2016