OBSAH

|14| Rozhovor

|3| Informace z radnice

|26| Kultura

|5| Vánoční oběd pro potřebné – lidé bez

domova společně poobědvali v prostorách radnice Brno-střed

|7| Darované kelímky přinesly krásné

téměř tři miliony korun – podpořily

18 neziskových organizací

Mgr. Evžen Hrubeš působí už dvacet let

ve Sportovním a rekreačním areálu na

Kraví hoře, který je jednou z příspěvkových organizací městské části Brno-střed. Zeptali jsme se, jak se za dobu

jeho působení areál proměnil, jak vzpomíná na svoje začátky a jaká vylepšení

návštěvníky čekají v příštích letech.

|8| Informujeme

|8| Vila Löw-Beerových na Hlinkách –

nahlédnutí do historie a interiéru vily

|9| Brno zná vítězné projekty – byla zahájena příprava jejich realizace

|10| Nové horkovody šetří plyn i ovzduší –

Teplárny Brno pokračují ve výměně starých parovodů

|11| Šatník Vesna se přestěhoval – nově

sídlí na adrese Pellicova 2c

|11| Názory

zastupitelů

|12| Historie

|12| Únorový výlet do historie – procházka

tentokrát povede ulicemi Veletržní,

Vinařská, Lipová a Hlinky

|25| Putin lyžuje – představení v Klubu Leitnerova podpoří humanitární sbírku, která

pomáhá Ukrajině

|26| Nejstarší šperky a ozdoby těla – na

výstavu lze zajít do Pavilonu Anthropos

ještě do 26. února

|27| Přichází Feminista – premiéra hry bude

k vidění v divadle Reduta

|28| Mauglí v divadle Radost – představení

potěší diváky od sedmi let

|29| Klavírní recitál – v Besedním domě

vystoupí umělec širokého mezinárodního renomé, klavírista Igor Ardašev

|19| Naše školy

|19| S Erasmem+ v Holandsku – čtyři desítky ředitelek a ředitelů škol absolvovaly

odbornou stáž

|20| English Star 2023 – děti se mohou hlásit na oblíbenou soutěž v anglickém

jazyku

|30| Jak zní harmonie planet – unikátní

koncert v podání hvězd barokní opery

zazní 7. února

|21| Volný čas

|31| Sport

|21| Křížovka – tajenka prozradí plné znění

citátu Marka Twaina

|22| Posezení u cimbálu – první letošní

setkání s trochou vzdělání a lidovými

písněmi se bude konat 17. února

|23| Tvořivé Lužánky – středisko volného

času zve do Papírového království a do

Janovy dílny

|24| Uganda, Ekvádor a Galapágy na filozofické fakultě – vyprávět o exotických

zemích bude cestovatelka Veronika

Kapcová

|31| Tygří den pro nejmladší – do basketbalového klubu se mohou nováčci přihlásit kdykoliv v průběhu roku

/brnostred

Zpravodaj elektronicky: zpravodaj.brno-stred.cz

Název periodického tisku: Zpravodaj městské části Brno-střed • Periodický tisk územního samosprávného celku • Periodicita vydávání: vychází 11x ročně • Místo vydávání:

Brno, Česká republika • Ročník XXXI, číslo 2, únor 2023 číslo vychází 23. 1. 2023, na internetu je k dispozici od 23. 1. 2023 • Evidenční číslo periodického tisku: registrováno

Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 12188 • Vydavatel: statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČ: 44992785 01

• Náklad tohoto čísla je 52 000 výtisků • Šéfredaktorka: Ing. Kateřina Dobešová (kad), mobil: 736 473 813 • Redakce: Marta Vojáčková (mav), tel.: 542 526 341, e-mail:

redakce@brno-stred.cz • Adresa redakce: Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno • Redakční rada: PhDr. Olga Jeřábková, Ing. Kateřina

Dobešová, Marta Vojáčková, Ing. Bohumil Bílek, Roman Freimuth, Mgr. Bc. Tomáš Řepa, Ph.D., RNDr. Miroslav Sedláček • Příjem příspěvků do březnového čísla do 6. 2. 2023,

březnové číslo vyjde 27. 2. 2023 • Příspěvky zaslané do rubriky Názory občanů mají maximální rozsah 2000 znaků včetně mezer. Redakce si vyhrazuje právo redakčně

upravovat zaslané příspěvky • Inzerce: vnitřní strany Bc. Milan Nerud, tel.: 774 458 060, e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz, zadní strana Kateřina Rašková, tel.: 543 210 364

• Grafika, tisk, správa inzerce: Samab Press Group, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno • Distribuce do schránek a do stojanů: Samab Press Group, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno,

reklamační linka tel.: 545 240 237 • Správné řešení křížovky: vytáhni kotvu, zkoumej •

2 | Zpravodaj městské části Brno-střed | únor 2023