Informujeme

VÍCE BYTŮ PRO MLADÉ

A SENIORY

Od října začnou platit nová pravidla pronajímání městských bytů, pro současné

nájemníky se ale nic měnit nebude, dotknou se pouze nových nájemních smluv

uzavřených po 1. 10. 2017.

Pravidla povedou k lepší dostupnosti zvýhodněného bydlení pro občany, především

pak pro mladé rodiny, seniory či zdravotně

postižené. Nová pravidla mají zajistit větší kvalitu bydlení za přijatelné ceny v městských

bytech, transparentní výběr žadatelů, a umožnit

bydlení v obecních bytech většímu počtu osob.

Městské byty musíme nabízet lidem, kteří chtějí

ve městě žít trvale, podmínkou při pronájmu

bytu bude přihlášení trvalého bydliště do Brna.

Za každého nového obyvatele s trvalým bydlištěm v Brně získáváme přibližně 17 000 korun

ročně z daní. Městské části si nyní budou moci

samy určit, zda chtějí byty nabízet jako startovací pro mladé rodiny za zvýhodněných podmínek, budou tak moci reagovat na aktuální

potřeby svých obyvatel. Pravidla také předpokládají schválení konkrétních kritérii pro každou

městskou část, která by měla být schválena

zastupitelstvem městské části v září.

Pravidla také zakazují výměnu obecních

bytů za soukromé, naopak výměny bytů současných nájemníků v různých městských částech ulehčí nový webový portál. Podle nových

pravidel budou nabízeny byty opravené, způsobilé k okamžitému nastěhování. Vyhneme

se tak situacím z minulosti, kdy si lidé opravovali byty na vlastní náklady a investovali

obrovské prostředky do bytu, který nebyl

jejich. Město Brno se v současné době snaží

opravovat svoje byty tak, abychom zajistili

dobré bydlení v obecních bytech za přijatelnou cenu. Asi před půl rokem jsme vydali

metodický pokyn, který určuje, jak mají vypadat opravené byty a opravené domy a je pro

městské části závazný.

Nově budou volné byty zveřejňované na

webu a úřední desce včetně fotografií, zájemci si tak budou moci vybrat konkrétní byt

v konkrétní lokalitě. Druhou možností, kterou

mohou zastupitelé městských částí zvolit, je

zveřejnění počtu bodů všech žadatelů transparentně na webu a úřední desce tak, aby

všichni žadatelé o byt věděli, komu dalšímu

bude uvolněný byt nabídnut k pronájmu.

SLUŽBA SENIOR BUS

SE ROZŠÍŘILA

Od června začalo oblíbenou službu SENIOR

BUS zajišťovat třetí vozidlo. Vedení města

Brna spolu s Dopravním podnikem města

Brna tak reagovalo na velký zájem cestujících.

Více než 8 500 cestujících využilo od loňského roku službu SENIOR BUS. Ta je určena

pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P a seniory

starší 70 let s trvalým bydlištěm ve městě

Ceny nájemného bude nadále určovat rada

městské části. Pronájem bytů pro seniory,

bezbariérové byty a byty sociální bude stejně

jako v minulosti zajišťovat přímo město Brno.

O městský byt může žádat ten, kdo žádnou

jinou nemovitost určenou k bydlení nevlastní.

Jsem rád, že se podařilo mezi skupiny, které

budou mít nárok na byt, zařadit také osoby

v rozvodovém řízení či nemající vypořádaný

společný majetek. Tímto chceme pomoci

především matkám samoživitelkám, které se

často ocitají v komplikovaných situacích, na

které nejvíc doplácejí jejich děti. A zájem dítěte pro nás musí být na prvním místě.

Jedna novinka se týká i současných nájemníků. V září spustíme webový portál pro výměnu bytů tak, aby se jednoduše prostřednictvím webu mohli najít dva nájemníci obecních

bytů, kteří si je chtějí vyměnit. Doposud tyto

výměny často zprostředkovávaly realitní kanceláře za provizi. Tohoto nešvaru bychom se

chtěli úplně zbavit. Pevně věřím, že tato pravidla vytvoří předpoklad pro spokojené bydlení a zajištění domova především těm, kteří

na komerční nájmy nebo hypotéky nedosáhnou.

Mgr. Petr Hladík ■

1. náměstek primátora města Brna

Brně. Ti nejčastěji službu využívají pro jízdy

do zdravotnických zařízení – lékaři, lékárny,

nemocnice, rehabilitace apod. Jedná se

o téměř 75 % jízd. Za jeden rok dva vozy,

které službu zajišťovaly, najezdily téměř 120

tisíc kilometrů. Největší zájem o službu byl

v srpnu 2016, kdy se uskutečnilo 729 jízd.

Doposud službu zajišťovaly dva automobily. Jeden z nich je uzpůsoben k přepravě

osob na elektrickém vozíku a nový vůz bude

také takto upraven.

Služba je zajišťována v pracovních dnech,

víkendech a státem uznávaných svátcích

vždy od 6.00–22.00 hodin. Službu si zájemci

objednávají na telefonním čísle 731 518 348,

a to minimálně jeden pracovní den dopředu

od 7.00–15.00 hodin.

Od 1. 6. 2017 změnil DPMB způsob objednávání na maximálně měsíc dopředu. Cílem

je zefektivnění příjmu objednávek a minimalizace rušení jízd ze strany klientů. Služba,

která je provozována pouze na území města

Brna, je zpoplatněna jednotnou částkou ve

výši 50 Kč. Doprovázející osoba má cestu

Barbora Lukšová ■

zdarma.

Zpravodaj městské části Brno-střed | září 2017 | 9