OBSAH

|3| Aktuality

|13| Historie

|13| Předměstí středověkého Brna – středověká brněnská předměstí tvořila čtyři

kvartály

z radnice

|3| Zpravodaj ve čtečkách – nová aplikace

pro jednodušší čtení

|4| Příběh vánočního stromu na Zelném

trhu

|14| Rozhovor

|23| Advent v tržnici Brno – soutěž o nejlepší klobásku a mnohé další

|24| Kultura

|24| Otevřeli jsme Leitnerku – klub prošel

velkou rekonstrukcí

|14| Milan Uhde: šarmantní muž, svérázný

politik, úžasný vypravěč a mnohem víc

|5| Informace

z radnice

|5| Hodnocení plnění Programového prohlášení Rady MČ Brno-střed

|6| Investujeme do škol – přehled úspěšných realizací v roce 2017

|7| Participativní rozpočet do škol – žáci již

navrhují, propagují i hlasují

Milan Uhde napsal Baladu pro banditu,

byl disident, po revoluci politik a nyní se

opět věnuje dramatické tvorbě.

|25| West Side Story premiéra baletního

představení Národního divadla Brno

|26| Divadlo Polárka – program na prosinec

|27| Nejen Česká mše vánoční – 20. prosince 2017 v konventu Milosrdných bratří

|28| Neziskové

|19| Prevence

|8| Nechme Brno-střed rozkvést – představujeme vítězné fotografie

|9| Informujeme

|9| Novým rektorem JAMU bude od února

2018 Petr Oslzlý

|10| Informace pro voliče k volbě prezidenta

České republiky

|12| Názory

zastupitelů

organizace

|19| Jak na zábavní pyrotechniku – zásady

bezpečného používání

|28| Tříkrálová sbírka 2018 – hned začátkem roku 2018 můžete pomoci

|19| Naše školy

|29| Stalo se v naší MČ

|20| Vánoce přicházejí – pozvánka na tradiční předvánoční vystoupení ZŠ Křenová

v Chrámu Spasitele v Židenicích

|29| Gratulujeme Miroslavu Jandáskovi

k významnému životnímu jubileu

|21| Volný čas

|21| Betlémy v Letohrádku Mitrovských –

tradiční vánoční výstava

|22| Čekání na Ježíška v Lužánkách –

pozvánka na adventní program

|30| Sport

|30| Držte palce Arnoštu Petráčkovi – handicapovaný plavec na MS v Mexico City

|31| Bruslíme na Moraváku i na Kraví hoře –

zabruslete si pod Joštem

Název periodického tisku: Zpravodaj městské části Brno-střed • Periodický tisk územního samosprávného celku • Periodicita vydávání: vychází 11x ročně • Místo vydávání:

Brno, Česká republika • Ročník XXVI, číslo 12, prosinec 2017, číslo vychází 1. 12. 2017 (na internetu je číslo k dispozici od 1. 12. 2017) • Evidenční číslo periodického tisku:

registrováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 12188 • Vydavatel: statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČ: 44992785 01

• Náklad tohoto čísla je 52 000 výtisků • Šéfredaktorka: Ing. Kateřina Dobešová (kad), tel.: 542 526 306, mobil: 736 473 813, e-mail: katerina.dobesova@brno-stred.cz

• Adresa redakce: Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno • Redakční rada: Ing. Kateřina Dobešová, Věra Soukalová, Ing. Bohumil Bílek,

Mgr. Jasna Flamiková, Jiří Hráček, RNDr. Miroslav Sedláček, Mgr. Libor Šťástka, Svatopluk Bartík, Jindřich Zechmeister • Příjem příspěvků do lednového čísla do

4. 12. 2017 • Lednový zpravodaj vyjde 3. 1. 2018. • Příspěvky zaslané do rubriky Názory občanů mají doporučený rozsah 2000 znaků včetně mezer. Reakce čtenářů na

články v rubrice Názory mohou být zveřejněny na webu radnice v odkazu Zpravodaj • Redakce si vyhrazuje právo redakčně upravovat zaslané příspěvky • Inzerce: vnitřní

strany Bc. Milan Nerud (tel.: 774 458 060, e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz), zadní strana Kateřina Rašková (tel.: 543 210 364) • Grafika, tisk, správa inzerce: Samab Press

Group, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno • Distribuce do schránek a do stojanů: Samab Press Group, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno, reklamační linka tel.: 545 240 237.

2 | Zpravodaj městské části Brno-střed | prosinec 2017