Názory zastupitelů

DALŠÍ KROK K OTEVŘENÉ RADNICI

V současné době jsou

zasedání Zastupitelstva

městské části Brno-střed

přenášena v reálném čase

na webových stránkách

městské části.

Možnost sledovat přenos

v pohodlí domova je jistě pro mnoho z vás

příjemnější, než kdybyste museli být fyzicky

přítomni na zasedání. Ovšem přenos je vysílán pouze v reálném čase, není archivován

a poté zveřejněn. Což znamená, že ti, kteří

chtějí sledovat jednání, jsou vázáni konkrétním časem. To může být pro řadu z vás problematické, už z toho důvodu, že zasedání

začínají v 16 hodin, kdy jsou občané často

ještě v práci. A je také nemožné, aby se sledující mohl vrátit k určité části přenosu, pokud

ji přeslechl nebo promeškal. Mimo tento přenos naše městská část zveřejňuje na svých

webových stránkách zápis ze zasedání zastupitelstva, kde si můžete dohledat, co bylo

projednáváno a případně schváleno. Součástí takového zápisu je i zaznamenání průběhu projednávání jednotlivých bodů.

Ovšem jak podrobný a široký by takový zápis

měl být, je otázkou interpretace, protože každý může mít zcela jinou představu. Zastupitel,

který je přesvědčen, že zápis neodpovídá

skutečnosti, proti němu může podat námitku.

Tento postup ale neřeší samotnou podstatu

věci, proto se domnívám, že situace vyžaduje

systémový postup. Požadovat v rámci zápisu

doslovný přepis všech výstupů k jednotlivým

bodům ale není řešení. Jednak by tento

postup byl vcelku náročný pro zapisovatele

a vyznat se v tak obsáhlém dokumentu by

bylo nekomfortní pro občany i zastupitele.

Jediným logickým řešením proto zůstává kombinace přehledného a stručného zápisu

a archivace záznamů ze zasedání, kde si zainteresovaný občan nebo zastupitel v klidu

znovu pustí důležité pasáže s možností se

k nim libovolně vracet. V ideálním případě by

šlo o formu audiovizuálního záznamu, který

má tu výhodu, že je z něj patrný i obrazový

a zvukový souvis projevu. V souladu s předpisy

upravujícími ochranu osobních údajů je nutné

záznam ze zasedání před jeho zveřejněním

anonymizovat. V tomto případě by bylo vhodné

inspirovat se praxí prováděnou při zveřejňování

záznamů ze zasedání Zastupitelstva města

Brna – zapisovatelé při pořizování zápisu

poznačí místa, na kterých zazněly osobní údaje,

a není tak třeba, aby si zaměstnanec, který

záznam zveřejňuje, tento znovu přehrával

v plné délce ahledal v něm inkriminovaná místa.

Roční náklady těchto služeb pak s největší pravděpodobností budou srovnatelné s náklady

na práci zaměstnanců, kteří by měli doslovně

přepisovat všechny projevy přednesené na

zasedání zastupitelstva. Jsem ráda, že na zasedání zastupitelstva dne 30. 1. 2019 bylo téměř

jednohlasně schváleno mnou předložené

usnesení, které ukládá panu tajemníkovi připravit na příští zasedání podklady s návrhy

možných technických řešení. Na začátku

března se tak budeme zabývat konkrétními

možnostmi a vybírat nejlepší variantu. Chci

poděkovat kolegům zastupitelům, že tuto

ideu podpořili a těším se, že se nám podaří

projekt dotáhnout do konce tak, aby mohli

občané co nejdříve využívat jeho výhod a radnice Brna-střed se jim o něco více otevřela.

Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph. D. ■

zastupitelka MČ Brno-střed

za Českou pirátskou stranu

KOALICE PO 100 DNECH VLÁDNUTÍ?

VÍC PENĚZ PRO SEBE A MÍŇ HUDBY

Sto dní, to je obvyklá doba,

po které je možné vidět

nějaké výsledky. Nové

vedení radnice bylo zvoleno 21. listopadu 2018. Stodenní lhůta „hájení“ tedy

končí na počátku března.

Kromě výrazného navýšení odměn pro uvolněné zastupitele, které rozpočet městské části

zatíží částkou 2,5 milionu korun ročně, toho

na radnici zatím není příliš vidět. I když jedna

věc přece jen stojí za pozornost. Tou je způsob,

jakým se vedení radnice rozhodlo řešit problémy s klubem Bajkazyl. Klub sídlí pod hlavním

vlakovým nádražím v těsném sousedství frekventované ulice Dornych. Kromě kulturního

programu nabízí i služby cyklodílny. Klub přes

všechnu snahu není bez chyby. Stěžují si na

něj někteří sousedé, a to zejména na hluk.

Provozovatelé se ovšem problémy snaží řešit.

Zatím poslední vyjádření zastupitelstva ze září

2018 bylo v tom duchu, že klub zajistil odhlučnění a dále by vše mělo být v pořádku. O to

větší překvapení přišlo na lednovém zastupitelstvu. Robert Kerndl z ODS přímo na místě

převzal návrh jednoho ze stěžovatelů a navrhl,

aby město po půlnoci zakázalo hudební produkci uvnitř provozoven na ulici Dornych v místech, kde sídlí Bajkazyl. Než řešit podezření

na případné přestupky raději navrhl rovnou

vše zakázat. Koalice s podporou SPD návrh

schválila. Vedení radnice tak fakticky přiznalo,

že neumí řešit konkrétní možná pochybení

a raději volí drakonická opatření. Ta, pokud

vstoupí v platnost, nejen že dost možná povedou k likvidaci unikátního společenského prostoru, který oživuje jinak zanedbaný prostor

okolo vlakového nádraží, ale do budoucna

v tom místě zamezí i vzniku jakékoliv další

hudební iniciativy. Řešit problémy s hlukem

tím, že v celé lokalitě celkově zakážete hrát

hudbu v klubech, diskotékách a hospodách

není systémové řešení. Jinde na Brně-střed

se taková opatření neuplatňují, přestože si

tam lidé také stěžují. Navíc, pokud opravdu

projde, zakládá naději obyvatelům ostatních

ulic v Brně, že se mohou problému s hlučným

podnikem zbavit zákazem hudby. To se ale

samozřejmě nestane, protože ti samí zastupitelé, kteří hlasovali pro zákaz hudby na

Dornychu, nepodpořili podobnou žádost obyvatel ulice Kozí. I ti si přitom také dlouhodobě

stěžují na hluk z přilehlých restaurací. Jde o jasné použití dvojího metru – to samé, vadí některým zastupitelům na Dornychu, už na Kozí

nevadí. V celé bídě téhle „účelovky“ mě ale

potěšila jedna věc. Ač byl návrh předložen

přímo na jednání zastupitelstva a nikdo ze

zastupitelů se neměl možnost s ním předem

pořádně seznámit, tak tři zastupitelské kluby

ho nezávisle na sobě nepodpořily. Kromě klubu Zelených tak učinili i kolegové a kolegyně

z klubů Žít Brno a Pirátů. Do budoucna to dává

příslib, že v tak podstatných věcech, jako křivení rovné soutěže a nestandardní postup při

rozhodování, se opozice dokáže spojit.

Naopak koalici se úvod vládnutí příliš nepoMgr. David Oplatek ■

dařil.

zastupitel MČ Brno-střed za Zelené

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.

Zpravodaj městské části Brno-střed | březen 2019 | 13