Informace z radnice

Máme hotovo armování železobetonové desky, která bude staticky

chránit podzemní prostory bývalého Německého domu. Nyní je už

dokončena i betonová stropní deska.

Podél páteřního chodníku byla vyhloubena drenážovaná vsakovací

rýha, z níž bude voda odváděna k jímkám a dále ke stromům, jejichž

kořeny byly obaleny geotextilií.

Byly dokončeny konstrukční vrstvy chodníků – žulové obrubníky

(krajníky) na páteřním chodníku a podkladní vrstvy, následně bude

položena dlažba. Na okružní trase probíhá pokládka obrubníků

a budují se zálivy pro lavičky.

Takový byl stav prací začátkem června. Kontrolní dny se konají každý

týden, účastní se jich se mnou architekti z atelieru consequence forma,

kolegové z odboru životního prostředí, stavbyvedoucí, technici

a zástupci dalších profesí a organizací. Jsem velice rád, že rekonstrukce

probíhá zcela podle stanoveného harmonogramu a termín dokončení

k 10. listopadu tohoto roku je reálný. O dalším postupu prací vás budu

průběžně informovat na svém facebookovém profilu.

Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS), starosta městské části Brno-střed

I

ZELEŇ PŘERŮSTAJÍCÍ NA CHODNÍKY

Ač se to může zdát jako drobnost, přerůstající zeleň z předzahrádek soukromých

domů do ulice na chodníky bývá problém

a řešit jej musí majitel.

Někde musíte při chůzi uhnout, sklonit hlavu, někde přerůstající větvě dokonce brání

běžnému používání chodníku. V některých

případech větvě stromů a vzrostlých keřů

zakrývají dopravní značení, zhoršují rozhledové poměry a tím ohrožují bezpečnost.

Chodci jsou nuceni z důvodu přerostlé zeleně

vstupovat do pásů silniční zeleně, v horším

případě přímo do vozovky. Ještě větší problém

to způsobuje u lidí se zhoršenou pohyblivostí,

na invalidním vozíku, či maminkám s kočárky.

Přitom povinnost údržby zeleně vyplývá

přímo ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích. Ten říká, že u pěších komunikací je nutné ořezávat přesahující dřeviny na

podchodnou výšku 2,5 metru a na šířku tak,

aby nezasahovaly do průchozí části chodníku

a nebránily chodcům v bezpečné chůzi. Na

špatně průchozí chodníky nás upozorňují

sami občané. Je proto opravdu potřeba

a apelujeme na všechny vlastníky, jejichž

pozemky přiléhají k chodníkovým plochám

a ostatním komunikacím, aby dbali o údržbu

svých dřevin, keřů a v případě přerůstání části

do průchozích nebo průjezdních úseků je

pravidelně odstraňovali. V případě zjištění

vážného stavu, kdy přerůstající větve mohou

přímo způsobit zranění, či zapříčinit nehodu,

vyzveme vlastníka pozemku k nápravě.

Pokud k ní nedojde, bude rozhodnuto

o odstranění zdroje ohrožení na jeho náklady.

(kad) I

Děkujeme za pochopení.

Zpravodaj městské části Brno-střed | prázdniny 2022 | 5