Informace z radnice

REVITALIZACE PARKU NA DVORSKÉHO

ULICI BYLA ZAHÁJENA

Rada městské části Brno-střed schválila

výběr dodavatele na revitalizaci parku

Dvorského. Ta naváže na dílčí úpravy v parku z nedávné minulosti, parkourové sportoviště a dětské hřiště s oplocením zůstanou zachovány.

V první části revitalizace budou do parku

doplněny a upraveny stavební objekty jako

je cestní síť a veřejné osvětlení a budou zde

umístěny nové lavičky, koše na odpadky a pítko. Veřejné osvětlení v parku doposud chybělo stejně jako dostatečné vybavení lavič-

kami a koši. Upravená cestní síť bude plně

vyhovovat současným požadavkům na bezbariérovost a detailně se pracovalo i s jejím

odvodněním. Dešťová voda bude využita pro

závlahy blízké vzrostlé zeleně, stejně jako

v případě přebytečné vody z pítka.

„Při revitalizaci zachováme maximální

počet perspektivních dřevin a dosadíme další. Rádi bychom v parku udrželi princip pocitu

o nahodilosti výsadby. Stěžejním herním

a rekreačním prvkem parku jsou kvalitní

pobytové louky s trávníky, břehy jsou naopak

řešeny extenzivněji, a to ať už jako louka

například pro zimní sáňkování, tak jako smíšený porost keřů, popínavek a stromů,“

popsal Bc. Martin Landa, 1. místostarosta

městské části Brno-střed pro životní prostředí.

První část revitalizace bude trvat přibližně

do konce října a městská část Brno-střed do

ní investuje zhruba 4,4 milionu korun. Druhá

část revitalizace, která na první časově naváže, se bude týkat sadových úprav, kdy dojde

k pokácení nevyhovujících dřevin, a poté

budou vysázeny dřeviny a keře nové, budou

založeny parkové trávníky a součástí je

i následná péče po dobu dvou let. Druhá část

revitalizace je hrazena z dotace Operačního

programu Životní prostředí. Všechny práce

v parku by měly být dokončeny nejpozději

(kad) ■

na konci roku 2019.

BRNO-STŘED SOUTĚŽÍ ELEKTRONICKY

Veřejně dostupné informace o podmínkách

výběrových řízení přes internet výrazně

rozšiřují okruh potenciálních dodavatelů

a posilují transparentnost řízení. Městská

část Brno-střed proto zveřejňuje veřejné

zakázky na E-ZAKu, elektronickém portálu

pro správu veřejných zakázek. Má zde svůj

profil zadavatele a do výběrových řízení se

může přihlásit naprosto kdokoliv, kdo

splňuje požadavky zakázky.

Zakázky městské části Brno-střed jsou

k nalezení na adrese: https://zakazky.brnostred.cz/. Nepřihlášení uživatelé mají přístup

ke všem základním informacím o jednotlivých

veřejných zakázkách, tedy i ke kompletní

zadávací dokumentaci. Pokud se uživatelé

bezplatně zaregistrují a zvolí si možnost zasílání informací o nově vypsaných zakázkách

a změnách u těch probíhajících, budou prostřednictvím e-mailu vědět vždy a včas vše

potřebné. Z registrace nevyplývají žádné

povinnosti.

„K elektronickému vypisování a soutěžení

veřejných zakázek na profilu zadavatele

jsme přistoupili hlavně proto, že chceme být

maximálně transparentní a dát příležitost

komukoliv se o zakázky radnice ucházet.

V praxi to znamená, že se na zadání zakázky

může podívat kdokoliv na webu, a pokud

o ni má zájem, prostě se do výběrového řízení přihlásí. Odbourali jsme tím přímé oslovování úzkého výběru dodavatelů, chceme dát

šanci všem,“ vysvětlil rozhodnutí Ing. Ivo

Komárek, člen Rady městské části Brno-střed,

do jehož gesce patří investice a správa bytových domů. Městská část Brno-střed elektronicky zveřejňuje jak zakázky malého roz-

sahu v řádech tisíců korun, tak i podlimitní

veřejné zakázky v řádech desítek milionů

korun. Příležitost se o zakázky ucházet mají

tím pádem jak drobní řemeslníci a menší firmy,

tak i velké společnosti.

Zakázky se navíc týkají širokého portfolia

prací, jedná se například o opravy jednotlivých bytů a nebytových prostor, opravy ZTI

domů, zřízení výtahu, výměny oken a dveří,

a velmi často také vyhotovení projektové

dokumentace. Nejedná se jen o práce pro

investiční odbor, ale i pro školství a životní

prostředí.

„Rádi bychom získali co nejširší portfolio

dodavatelů, které by nám mimo jiné umožnilo

také zrychlit opravy majetku svěřeného městské části,“ dodal Komárek.

Systém E-ZAK, který městská část Brno-střed využívá, je certifikován podle vyhlášky

č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších

podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

(kad)

Zpravodaj městské části Brno-střed | září 2019 | 5