Informace z radnice

ARCHITEKTONICKO‐KRAJINÁŘSKÁ

SOUTĚŽ NA PARK NA ŽLUTÉM KOPCI

V březnu tohoto roku vypsala městská část

Brno‐střed soutěž na nový park na Žlutém

kopci, který má doplnit nově plánovanou

zástavbu jeho jižního svahu. Od soutěžících

se očekávaly návrhy na přetvoření celého

pásu krajiny, ležícího na strmém svahu této

významné brněnské dominanty. Soutěže

se zúčastnilo sedm vybraných týmů.

Úloha se v mnoha ohledech podstatně lišila od obvyklých soutěží na tvorbu či revitalizaci městského parku, jak je známe například

z Moravského náměstí. Výsledkem soutěže

měl být severojižně probíhající pás kvalitní

veřejné zeleně, který by na jedné straně obohatil životní prostředí Starého Brna a na straně

druhé nabízel atraktivní pěší spojení mezi

urbanisticky tak rozdílnými celky jako je

Mendlovo náměstí a Masarykova čtvrť. Návrh

také musel zohlednit bezprostřední sousedství velmi rozdílných, velkých stavebních celků jako je pivovar Starobrno na jižní patě svahu nebo Masarykův onkologický ústav na

vrcholu kopce, jehož plány na rozšíření musely být také zohledněny. Také uprostřed svahu

ležící podzemní, dnes již nepoužívané, ale

svými prostorami stále impozantní pivovarské

sklepy, takzvaná Kréta, měly být do projektu

zaintegrovány spolu s návrhem na jejich nové

využití.

Dále pak vypisovatel soutěže očekával

velký ekologický přínos nově navržené vegetace, která má nahradit méně kvalitní porosty

současného stavu. Vytvoření zeleného horizontu při pohledech na Špilberk z pisáreckého údolí a citlivý přístup k významnému

krajinnému prvku červené skály Helgolandu

při Vaňkově náměstí patřily k dalším požadavkům na soutěžící. Odevzdané projekty

zrcadlily složitost zadání a náročnost skloubit

jeho jednotlivé prvky do jednolitého, přesvědčivého konceptu.

Po dvou dnech intenzivních diskuzí vybrala

porota ze sedmi projektů k ocenění ty návrhy,

které podle jejího názoru podmínky a před-

stavy vypisovatele co nejvyšší mírou splňovaly.

První cenou byla odměněna práce plzeňského ateliéru Jakuba Chvojky a třetí cenou

pražský tým Vladimíra Sitty. Druhá cena rozhodnutím poroty udělena nebyla. U nejvýše

oceněného návrhu porota zvláště hodnotila

citlivé zohlednění urbanistických vazeb na

stávající i budoucí zástavbu. Také rozdělení

území do několika horizontálních zón přiměřených spádu terénu a navrženým aktivitám,

bylo kladně hodnoceno. Podle mínění poroty

i navržená síť cest dobře reaguje na složitý

terén a nevyžaduje žádné masivní terénní

úpravy, opěrné zdi či velké zpevněné plochy.

Na nejvyšším bodě kopce v místě nejlepšího

výhledu do kraje na jih od Brna navrhují autoři

expresivní objekt levitujícího chodníku, který

má potenciál stát se jakýmsi logem nově vzniklého parku. Také práce autorů s vegetací

byla hodnocena jako promyšlená. Vyhýbá

se formálním řešením a přesvědčivě využívá

kombinace intenzivně udržovaných částí

s partiemi s řízenou sukcesí. Jako ne zcela

přesvědčivým však porota shledala návrh

autorů na využití pivovarské Kréty spolu

s jejím zprůchodněním. Samo o sobě velmi

zajímavé, však vysoce ambiciózní řešení

vyvolává otázky o reálnosti a přiměřenosti

takového řešení. Vhodné využití objektu tak

zůstává otevřenou otázkou do budoucnosti.

Více informací k soutěži najdete na

www.brno-stred.cz v sekci Radnice – Územní

rozvoj a architektonické soutěže. Všechny

soutěžní návrhy můžete zhlédnout na výstavě

v Místodržitelském paláci Moravské galerie

na Moravském náměstí u kavárny Morgal od

29. listopadu do 13. prosince.

doc. Ing. arch. Jiří Oplatek,

předseda poroty 

Návrhy do soutěže podali:

 Návrh č. 1: Ofschem architekti s. r. o.

a Ing. Marek Holán

 Návrh č. 2: M2AU s. r. o.

 Návrh č. 3: Atelier Divo s. r. o.

a Ing. Michal Palaščák

 Návrh č. 4: Ing. Vladimír Sitta,

Ing. Tereza Havránková, Ing. Eliška

Olšanská a Ing. arch. Ondřej Buš

 Návrh č. 5: Jakub Chvojka

 Návrh č. 6: Atregia s. r. o.

 Návrh č. 7: KOGAA Studio s. r. o.

8 | Zpravodaj městské části Brno-střed | prosinec 2022