OBSAH

|13| Názory občanů

|3| Aktuality

|13| Názory

|3| Otevřená radnice – pokud tomu bude

epidemická situace přát, pozveme obyvatele na konci prázdnin na tradiční akci

|4| Informace

z radnice

|5| Restaurační zahrádky i reklamní áčka

zdarma – radnice odpuštěním místního

poplatku podporuje podnikatele

|6| Symbios získal ocenění – sdílené bydlení uspělo ve středoevropské soutěži

SozialMarie 2021

|7| Vzpomínka na všechny naše ztráty –

8. června se travnatá plocha u Janáčkovy

akademie múzických umění promění

v pietní místo

zastupitelů

|14| Historie

|14| Příběhy domů: – Po stopách Ernsta

Wiesnera se vydáme v dalším toulání po

historii centra města

|15| Rozhovor

Lenka Fučíková se folklórnímu tanci

věnuje od malička. Po absolvování konzervatoře tancovala mimo jiné v souboru

VUS Ondráš a v poslední době se rozhodla zkombinovat tanec s fitness prvky

a založila studio Folk it, kde toto cvičení

na otevřených lekcích i uzavřených kurzech zpřístupňuje veřejnosti.

|8| Informujeme

|10| Model Janáčkova kulturního centra –

maketa je umístěna na výstavišti a slouží

k testování akustických vlastností sálu

|11| Odešel Alois Hajda – ve věku dvaadevadesáti let zesnul 8. května emeritní

rektor Janáčkovy akademie múzických

umění

|12| Trendy podvodníků – vishihng a spoofing přiblíží odborníci z Policie ČR

|19| Naše školy

|19| Vzdělávací aktivity v distanční výuce

– na Základní škole Hroznová se žáci

nenudili ani při on-line vyučování

/brnostred

Zpravodaj elektronicky: zpravodaj.brno-stred.cz

|20| Volný čas

|20| Virtuální galerie představí pozoruhodné výstavy – návštěvníci se mohou těšit

na další připravované výstavy Czech Press Photo, Czech nature photo a další

|23| Babí léto a Dědský den podruhé – Babí

léto a Dědský den se odehrají 22. srpna

v lužáneckém parku

|24| Kolik toho víte o Mendelovi? – rozšířit si

vědomosti můžete na Festivalu Mendel

|25| Kultura

|25| Dražba obrazů on-line – benefiční akce

děl mladých umělců podpoří potřebné

|26| Vzpomínky na Petra Oslzlého – kniha

přibližuje nepřehlédnutelnou osobnost

brněnského kulturního života

|29| Duše Brna – pátá část miniseriálu nabízí

pohled na Brno očima spisovatele Jana

Trefulky

|30| Neziskové

organizace

|31| Superhrdinové pomáhají – kampaň

nabízí pomoc rodičům dětí s hendikepem

|31| Sport

|31| Basketbal na náměstí Svobody –

exhibice dětí oživí centrum města

12. června

Název periodického tisku: Zpravodaj městské části Brno-střed • Periodický tisk územního samosprávného celku • Periodicita vydávání: vychází 11x ročně • Místo vydávání:

Brno, Česká republika • Ročník XXX, Číslo 6, červen 2021, číslo vychází 24. 5. 2021, na internetu je k dispozici od 24. 5. 2021 • Evidenční číslo periodického tisku: registrováno

Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 12188 • Vydavatel: statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČ: 44992785 01

• Náklad tohoto čísla je 52 000 výtisků • Šéfredaktorka: Ing. Kateřina Dobešová (kad), mobil: 736 473 813 • Redakce: Marta Vojáčková (mav), tel.: 542 526 341, e-mail:

redakce@brno-stred.cz • Adresa redakce: Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno • Redakční rada: Ing. Kateřina Dobešová, Marta Vojáčková,

PhDr. Olga Jeřábková (je), RNDr. Miroslav Sedláček, Ing. Bohumil Bílek, Mgr. Jasna Flamiková, Mgr. Anna Hrabovská, Ing. Jan Brodzák, akad. arch. Tomáš Kotas • Příjem

příspěvků do prázdninového čísla do 31. 5., prázdninový zpravodaj vyjde 21. 6. • Příspěvky zaslané do rubriky Názory občanů mají maximální rozsah 2000 znaků včetně

mezer. Redakce si vyhrazuje právo redakčně upravovat zaslané příspěvky • Inzerce: vnitřní strany Bc. Milan Nerud, tel.: 774 458 060, e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz,

zadní strana Kateřina Rašková, tel.: 543 210 364 • Grafika, tisk, správa inzerce: Samab Press Group, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno • Distribuce do schránek a do stojanů:

Samab Press Group, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno, reklamační linka tel.: 545 240 237.

2 | Zpravodaj městské části Brno-střed | červen 2021